Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL

BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2006 Resmi Gazete Sayısı 26244

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel

kişileri tarafından açılacak bakıma muhtaç özürlülere yönelik özel bakım

merkezlerinin açılış izni, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri ile ücret

tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

tarafından açılacak bakıma muhtaç özürlülere yönelik özel bakım merkezlerini

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal

Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin (g) bendi ile

34, 35 ve ek 7 nci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakıma Muhtaç Özürlü: Özürlülük sınıflandırmasına göre ağır özürlü

olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini

önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı

olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiyi,

 1. b) (Değişik:RG-21/10/2010-27736) Bakıcı Personel: Bakıma muhtaç

özürlülere bakım hizmeti sunabileceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı onaylı

sertifikası veya başarı belgesi olan ya da sağlık meslek lisesi, kız meslek lisesi çocuk

gelişimi ve eğitimi bölümü, meslek lisesi özürlü-yaşlı bakımı bölümü mezunu veya

bu bölümlerden en az önlisans mezunu olan, merkezde veya merkeze bağlı olarak

bakıma muhtaç özürlünün ikametgâhında bakım hizmeti sunan kişiyi,

 1. c) Bireysel Bakım Planı: Bakıma muhtaç özürlünün bakımına ilişkin

fiziksel, psiko-sosyal ve benzeri alanlarda yaşanan sorunları, bu sorunların sebepleri

ve tespit edilen veriler dikkate alınarak hangi alanlarda ve süreçte bakıma ihtiyacının

olduğunun belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılabilecek

çalışmaları içeren ve genel çerçevesi Genel Müdürlükçe belirlenen planı,

ç) Genel Müdürlük: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel

Müdürlüğünü,

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

184

 1. d) İlçe Müdürlüğü: İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerini,
 2. e) İl Müdürlüğü: İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerini,
 3. f) Merkez: Bakıma muhtaç özürlülerin bakımı için yatılı ve/veya gündüzlü

hizmet veren, gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve sosyal hizmet kuruluşu

statüsünde olan, özel bakım kurumlarını,

 1. g) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Mesleki Personel: Bu Yönetmeliğin

uygulanmasında; aldığı lisans eğitimi ile sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı,

psikolog, çocuk gelişimci, fizyoterapist unvanına sahip olan personeli,

ğ) (Değişik:RG-21/10/2010-27736) Sağlık Personeli: Bu Yönetmeliğin

uygulanmasında hemşire, ebe, sağlık teknisyeni veya sağlık memuru unvanına sahip

olan personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez Açma, Hizmete Başlama, Personel Hareketleri, Devir, Nakil ve

Kapatma

Merkeze ad verme

MADDE 5 – (1) Merkez adlarında, resmî ve diğer özel bakım

merkezlerinde kullanılan ad ve unvanlar ile yabancı dildeki kelime ve deyimler

kullanılmaz.

(2) Merkez adında hizmet verilecek özür gurubu belirtilmez.

(3) (Ek:RG-21/10/2010-27736) Genel Müdürlük ambleminin merkez

tabelasında kullanılması zorunludur. Amblem, merkez tabelası haricinde

kullanılmaz.

Merkez açmak için dosyaların tamamlanma süresi

MADDE 6 – (1) Merkez açmak isteyen kurucu, 7 nci maddede belirtilen

resmî yazının yazıldığı tarihi müteakiben üç ay içinde dosyalarını tamamlayarak il

müdürlüğüne teslim eder. Bu süre içinde dosyalarını teslim etmeyen kurucuların

başvurusu iptal edilir.

Merkez açmak için başvurunun yapılması ve değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Merkez açmak isteyen gerçek veya özel hukuk tüzel

kişileri, hizmete açılmak istenen merkezin adını, bakım hizmeti verilecek özür

grubunu veya gruplarını, hizmetin yatılı veya gündüzlü olarak verileceğini ve hizmet

verilecek binanın adresini belirten dilekçe ile bu Yönetmeliğin 8 inci ve 9 uncu

maddelerde belirtilen belgelerle birlikte il müdürlüğüne başvururlar.

(2) İl müdürlüğünce görevlendirilecek üç mesleki personel otuz iş günü

içinde merkez binasının fiziki özelliklerini adrese giderek, belgeleri ise dosya

üzerinden inceler. Merkez binasının ve merkezi açacak kurucunun ve sorumlu

müdürün yapılan inceleme sonucunda, uygun görülmesi hâlinde tutanak hazırlanır.

Yönetmelikler

185

Tutanağın bir nüshası merkezin açılışına ilişkin diğer işlemlerin başlatılması ve

dosyanın tamamlanması için resmî yazı ekinde kurucuya verilir.

(3) (Ek:RG-23/10/2007-26679) Daha önce açılış, devir ve nakil izni

olmadan usulsüz olarak merkez açtığından dolayı merkezi kapatılan veya usulsüz

merkezini kapatan gerçek kişilerin veya gerçek kişinin ortağı olduğu tüzel kişinin

merkez açmak istemesi halinde merkeze açılış izni verilmez. Sehven verilmesi

hâlinde tespitini müteakiben açılış izni iptal edilir.

Kurucudan istenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Kurucu olacak gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerin

temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.

 1. a) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) C. Kimlik Numarası beyanı,
 2. b) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Adli sicil kaydının bulunmadığına

ilişkin yazılı beyan,

 1. c) (Mülga:RG-31/7/2009-27305)

ç) En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olduğuna dair belge,

 1. d) Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve

merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi,

vergi levhası ve imza sirküleri,

 1. e) Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden,

temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu

gösterir noterden tasdikli belge ve karar örneği,

 1. f) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Kişinin dernek veya vakıf olması

hâlinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu

ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin

açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,

 1. g) Kurucunun vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna pirim borcu

olmadığına dair belge,

ğ) Kurucunun Bağ-Kur borcu olmadığına dair belge,

 1. h) Daha önce bu alanda faaliyet gösterdiğine veya faaliyet göstermediğine

dair beyanını içeren belge.

Sorumlu Müdürden istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Merkezde sorumlu müdür olacak kişiden aşağıdaki

belgeler istenir.

 1. a) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) C. Kimlik Numarası beyanı,
 2. b) (Mülga:RG-31/7/2009-27305)
 3. c) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Adli sicil kaydının bulunmadığına

ilişkin yazılı beyan,

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

186

ç) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Görevini devamlı olarak yapmaya engel

bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,

 1. d) Lisans eğitimine sahip olduğunu belgeleyen öğrenim belgesi,
 2. e) Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştığı kuruluşlara veya daha önce bu

alanda çalışmamış ise çalışmadığına ilişkin yazılı beyanını içeren belge,

 1. f) Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi.

Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aranan genel şartlar

MADDE 10 – (1) Kurucu ve sorumlu müdür olacak kişilerde aşağıdaki

şartlar aranır.

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
 3. c) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) 29/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk

Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm

olmamak.

Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler

MADDE 11 – (1) Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki belgeler

istenir.

 1. a) Personelin çalışma talebine ve yapmak istediği işe ilişkin dilekçe,
 2. b) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) C. Kimlik Numarası beyanı,
 3. c) (Mülga:RG-31/7/2009-27305)

ç) Öğrenim durumunu gösterir belge,

 1. d) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Adli sicil kaydının bulunmadığına

ilişkin yazılı beyan,

 1. e) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Görevini devamlı olarak yapmaya engel

bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,

 1. f) Daha önce bu alanda çalışmış ise çalıştığı kuruluşlara veya daha önce bu

alanda çalışmamış ise çalışmadığına ilişkin yazılı beyanını içeren belge,

 1. g) Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.

Merkez hizmet binası için istenecek belgeler

MADDE 12 – (1) Merkezin açılacağı binaya ait aşağıdaki belgeler istenir.

Yönetmelikler

187

 1. a) Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,
 2. b) Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma

izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,

 1. c) Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki,

ç) Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış

cephesini ve tabelasını gösteren fotoğraflar veya video CD/DVD/fotoğraf CD,

 1. d) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 2. e) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il

emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor,

 1. f) Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il

emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,

Açılış izni için yapılacak işlemler

MADDE 13 – (1) Açılış izni için aşağıda belirtilen işlemler yapılır.

 1. a) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Açılış izni için gerekli olan ve 8, 9, 11

ve 12 nci maddelerde belirtilen belgeler iki dosya hâlinde hazırlanarak, incelenmek

üzere kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir. İl müdürlüğünce

görevlendirilen en az üç mesleki personel tarafından otuz iş günü içinde dosya ve

merkezin fiziksel ve tefriş koşulları yerinde incelenerek uygun görülmesi hâlinde

merkeze açılış izin raporu düzenlenir,

 1. b) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) İki dosya olarak düzenlenen tüm

belgelerin belirlenen esaslara uygun olması hâlinde, merkezin hizmete açılması il

müdürlüğü onayı ile gerçekleşir. İl müdürlüğü tarafından açılış izin belgesi ve

sorumlu müdür belgesi düzenlenir.

 1. c) İl müdürlüğünce onaylanan dosyanın aslı il müdürlüğünde kalır. Diğer

sureti imza karşılığı kurucuya verilir. Açılış izin belgesinin ve sorumlu müdür

belgesinin bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir,

ç) Açılış izin belgesi ve sorumlu müdür belgesi merkezin görülebilecek bir

yerine asılır,

 1. d) Açılış izin belgesi verilen her merkezin işveren ve iş yerinin adı ve

yaptığı işin niteliği il müdürlüğü tarafından bir ay içinde çalışma müdürlüğüne ve

defterdarlığa da bildirilir.

Merkezin hizmete başlaması

MADDE 14 – (1) Açılış izin belgesi düzenlenen ve zorunlu personelini

tamamlayan merkez hizmete başlar.

(2) Zorunlu personelin tamamlanması için personel ile iş sözleşmesinin

yapılmış olması yeterlidir.

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

188

Merkeze kabul edilecek bakıma muhtaç özürlüler

MADDE 15 – (1) Merkeze, zihinsel, bedensel ve ruhsal özür grupları

aşağıda belirtilen yaş ve cinsiyet durumları dikkate alınarak ayrı gruplar hâlinde

kabul edilir. Merkez, açılış izin belgesinde de bu gruplardan hangilerine hizmet

sunulacağı belirtilir.

 1. a) 0 – 6 yaş kız ve erkek,
 2. b) 7 – 12 yaş kız ve erkek,
 3. c) 13 – 18 yaş kız,

ç) 13 – 18 yaş erkek,

 1. d) 19 ve üzeri yaş kız,
 2. e) 19 ve üzeri yaş erkek.

Çalıştırılacak personel için yapılacak işlemler

MADDE 16 – (1) Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıda belirtilen

işlemler yapılır.

 1. a) Merkezde çalıştırılacak personel için istenilen belgeler biri asıl olmak

üzere iki nüsha hâlinde düzenlenerek il müdürlüğüne teslim edilir,

 1. b) İl müdürlüğü on beş gün içinde personelin belgelerini üçüncü bölümde

belirtilen şartlara uygunluğu açısından değerlendirir ve uygunsa çalışma onayı verir,

 1. c) Personelin belgeleri ve çalışma onayının bir nüshası il müdürlüğü

tarafından merkezin dosyasında saklanır, ikinci nüshası merkeze gönderilir,

ç) Çalışma onayı verilen personel için merkez, fotoğraflı kimlik kartı

düzenler. Kimlik kartında personelin adı, görevi, göreve başlayış tarihi ve nüfus

bilgileri yer alır. Kimlik kartı il müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir,

merkezde görevli tüm personel kimlik kartını görevi süresince yakasında taşır,

 1. d) İl müdürlüğünce çalışma onayı verilmeyen personel merkezde çalışamaz,
 2. e) Merkezde çalışacak olan personel ile İş Kanunu hükümlerince iş akdi

yapılır.

Görevden ayrılan personelin bildirimi

MADDE 17 – (Değişik:RG-21/10/2010-27736) (1) Merkezden ayrılan, vefat

eden, görevine son verilen, yıllık veya sağlık iznine ayrılan personel en geç yedi iş

günü içinde il müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Sorumlu müdürün izine ayrılması

MADDE 18 – (1) Sorumlu müdürün çeşitli nedenlerle izine ayrılması

hâlinde merkezde çalışan bir mesleki personel vekil bırakılır, sorumlu müdür izine

ayrılmadan önce kullanılacak izin süresi ve sorumlu müdürlüğe vekâlet edecek

mesleki personel il müdürlüğüne bildirilir.

Yönetmelikler

189

Sorumlu müdür değişikliği

MADDE 19 – (1) Sorumlu müdürün görevinden ayrılması veya görevine

son verilmesi hâlinde; durum en geç yedi gün içinde il müdürlüğüne bildirilir.

Sorumlu müdürün ayrılmasını müteakiben otuz gün içinde merkez için yeni sorumlu

müdür belirlenir ve belgeleri il müdürlüğüne teslim edilir.

(2) Sorumlu müdür şartlarını taşıyan kişi bulunamaması hâlinde, merkeze

otuz gün daha ilave süre verilir. İlave süreye rağmen sorumlu müdür bulamayan

merkezin hizmetleri durdurulur. Otuz günlük ek süre, bir takvim yılı içinde ancak bir

kez verilir.

Devir işlemleri

MADDE 20 – (1) Merkez kurucusunun değişmesi hâlinde, devir alacak

gerçek veya tüzel kişi, noterden onaylı devir senedi ile başvuru için 8 inci maddede

istenen belgeleri iki nüsha hazırlayarak senet tarihinden itibaren en geç otuz gün

içinde il müdürlüğüne başvurur. Belirlenen şartlara uygun olması hâlinde açılış izin

belgesi yeniden düzenlenir ve bir nüshası kuruluşa gönderilir, bir nüshası il

müdürlüğünde muhafaza edilir ve bir nüshası da bilgi için Genel Müdürlüğe

gönderilir.

Merkez açma yetkisi verilen temsilcinin değişmesi

MADDE 21 – (1) Özel hukuk tüzel kişilerince merkez açma yetkisi verilen

temsilcinin değişmesi durumunda, özel hukuk tüzel kişisi adına seçilen temsilcinin

kurucu olması ile ilgili yönetim kurulu kararının tasdikli örneği ve başvuru için 8

inci maddede istenen belgeler iki nüsha hazırlanarak il müdürlüğüne başvurulur.

Yeni temsilcinin niteliklerinin kurucu olmak için belirlenen şartlara uygun olması

hâlinde, il müdürlüğü yeni temsilcinin kabul edildiğini resmî yazı ile tüzel kişiliğe

bildirir. Ayrıca yeniden açılış izin belgesi düzenlenmez.

Bildirimsiz devir

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen otuz

günlük süre içinde il müdürlüğüne başvurulmaması veya bildirimde bulunmaksızın

merkezin devri hâlinde, devir yapan ve devir alan gerçek ve tüzel kişilerin var olan

açılış izinleri iptal edilir.

Nakil işlemleri

MADDE 23 – (1) Merkezin başka bir binaya taşınmak istenmesi hâlinde;

 1. a) Merkezin yeni binasının adresini bildiren bir dilekçe ile il müdürlüğüne

başvurulur,

 1. b) İl müdürlüğünün görevlendirdiği en az iki mesleki personel otuz iş günü

içinde merkez binasının fiziki özelliklerini adrese giderek inceler. Merkez binasının

uygun görülmesi hâlinde tutanak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası merkezin nakline

ilişkin diğer işlemlerin başlatılması ve dosyanın tamamlanması için resmî yazı

ekinde kurucuya verilir. Ayrıca merkezin yeni adresinde de geçici faaliyet

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

190

gösterebilmesi için geçici çalışma izin belgesi düzenlenerek kurucuya resmî yazı

ekinde verilir,

 1. c) Geçici çalışma izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren iki ay içinde

12 nci maddede belirtilen belgeler tamamlanarak iki dosya hâlinde, incelenmek

üzere kurucu tarafından il müdürlüğüne teslim edilir,

ç) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Tüm belgelerin belirlenen esaslara

uygun olması hâlinde, merkezin yeni adresine nakline ilişkin olarak il müdürlüğü

onayı alınır. İl müdürlüğü tarafından yeniden açılış izin belgesi düzenlenir.

 1. d) Tüm belgelerin, il müdürlüğünce onaylanan iki dosyadan aslı il

müdürlüğünde kalır. Dosyanın diğer nüshası ve açılış izin belgesi imza karşılığı

kurucuya verilir. Nakil onayı ve açılış izin belgesinin tasdikli örneği bilgi için Genel

Müdürlüğe gönderilir.

Şube açma işlemleri

MADDE 24 – (1) Şube açılış izni için yeni merkez açılışındaki gibi işlem

yapılır. Her şube için ayrı sorumlu müdür ve personel istihdamı zorunludur.

Ek birim açma işlemleri

MADDE 25 – (1) Mevcut merkez binası ile fizikî açıdan bağlantılı olan

yeni yerlerin merkez binasına ilave edilmesinin istenmesi hâlinde nakil işlemlerinde

olduğu gibi müracaat edilir ve işlemler gerçekleştirilir.

Merkezin kurucu tarafından kapatılması

MADDE 26 – (1) Merkezin kurucu tarafından kapatılması durumunda;

 1. a) Kurucu, en az bir ay önceden il müdürlüğüne, personele, bakıma muhtaç

özürlüye ve ailesine yazılı olarak merkezi kapatma isteğinde olduğunu ve merkezi

kapatacağı tarihi bildirir.

 1. b) Merkeze ait açılış izin belgesini il müdürlüğüne teslim eder.
 2. c) İl müdürlüğü merkezin usulüne uygun olarak kapandığını ve kapatılma

tarihini genel müdürlüğe ve o yerin bağlı bulunduğu çalışma müdürlüğüne ve

defterdarlığına bildirir.

ç) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirlenen şartları yerine getirmeden

merkezini kapatan kurucunun yeniden merkez açmak istemesi hâlinde izin verilmez.

 1. d) Merkezin kapatılması hâlinde merkezde kalan ve bakım ücretleri Genel

Müdürlük tarafından ödenen bakıma muhtaç özürlüler, il müdürlüğünce geçici

olarak il içindeki veya çevre illerdeki diğer merkezlerde bakım ihtiyaçları sağlanır.

Yönetmelikler

191

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Personelinin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Merkezde çalıştırılacak personel

MADDE 27 – (Değişik:RG-23/10/2007-26679) (1) Merkezde, aşağıda

belirtilen personel çalıştırılır. Ancak, mesleki personel içinde yer alan çocuk

gelişimci, merkez 0-18 yaş grubuna; fizyoterapist, merkez bedensel özürlülere

hizmet verecek ise çalıştırılabilir.

 1. a) Gündüzlü hizmet veren merkezlerde; sorumlu müdür, mesleki personel,

sağlık personeli, büro memuru, bakıcı, hizmetli, yemek kuruluşta yapılıyorsa aşçı ve

merkezin ihtiyaç duyduğu diğer personel.

 1. b) Yatılı hizmet veren merkezlerde; sorumlu müdür, mesleki personel,

sağlık personeli, büro memuru, bakıcı, güvenlik görevlisi, hizmetli, yemek kuruluşta

yapılıyorsa aşçı ve merkezin ihtiyaç duyduğu diğer personel.

Zorunlu çalıştırılması gereken personel sayısı

MADDE 28 – (Değişik:RG-23/10/2007-26679)

(1) (Değişik:RG-21/10/2010-27736) Merkezde sorumlu müdürün haricinde

zorunlu çalıştırılması gereken personel sayısı aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Gündüzlü hizmet veren merkezde; bakılan her otuzaltı bakıma muhtaç

özürlü için bir mesleki personel ve her kırksekiz bakıma muhtaç özürlü için bir

sağlık personeli, her altı bakıma muhtaç özürlü için bir bakıcı olmak üzere personel

çalıştırılır.

 1. b) Yatılı hizmet veren merkezde; ulusal bayram ve genel tatil günleri

haricindeki haftanın altı iş gününde gündüz postasında bakılan her otuzaltı bakıma

muhtaç özürlü için bir mesleki personel ve her kırksekiz bakıma muhtaç özürlü için

bir sağlık personeli çalıştırılır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile gündüz

postası haricindeki çalışma saatlerinde ise nöbet sorumlusu olarak bir mesleki

personel veya sağlık personeli çalıştırılır. 00.00-08.00 saatleri arasında her yirmidört

bakıma muhtaç özürlü için bir bakıcı personel, 08.00-16.00 saatleri arasında her altı

bakıma muhtaç özürlü için bir bakıcı personel, 16.00-24.00 saatleri arasında her

oniki bakıma muhtaç özürlü için bir bakıcı personel çalıştırılır.

(2) Merkez gerekli görmesi halinde, 1 inci fıkranın (b) bendinde belirtilen

çalışma saatlerinde toplam çalıştırılması gerekli bakıcı personel sayısından az

olmamak şartıyla, farklı özürlü gruplarında farklı sayıda bakıcı personel

çalıştırabilir.

(3) Sorumlu müdürün 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde

belirtilen unvanlara sahip kişilerden olması hâlinde, merkezde çalıştırılması gereken

zorunlu mesleki personel sayısına dâhil edilir.

(4) (Ek:RG-21/10/2010-27736) Personelin habersiz ayrılması, yeni

personel bulunamaması, doğal afet hâllerinde, personelin çalışma saatleri en fazla

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

192

dört saat kadar ileriye veya geriye alınabilir ya da uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Merkezde personel çalıştırılması, merkez sorumluluğunda 22/5/2003 tarihli ve 4857

sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Merkezde çalışacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 29 – (1) Merkezde çalışacak personelin görev, yetki ve

sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Sorumlu müdür, merkezin idari, malî, hukukî, mesleki ve diğer tüm

işlerini hizmetin amacına ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden kurucu ile

birlikte birinci derecede sorumludur. Sorumlu müdür, il müdürlüğü ve diğer kurum

ve kuruluşlara karşı merkezi temsil eder. Mesleği ile ilgili programların

uygulanmasında görev alır. Diğer meslek elemanları idari anlamda sorumlu müdüre

bağlı olarak çalışmalarını sürdürür. Bir kişi birden fazla merkezin sorumlu müdürü

olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

 1. b) Mesleki personel, mesleği ile ilgili yetki ve sorumluluklarının yanı sıra

bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen

hizmetleri yürütür. Ayrıca, bakıcı personelin hizmetlerini de yönlendirir.

 1. c) Sağlık personeli;

1) Acil durumlarda mesleğinin gerektirdiği uygulamaları yapmak,

2) Merkez ortamını ısı, ışık, havalandırma, temizlik yönünden

değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

3) İlaçların güvenli bir şekilde temin edilmesini ve saklanmasını sağlamak,

4) Narkotik ilaçların kullanımını, saklanmasını, kontrolünü ve kayıtlarını

tutmak, bu konuya ilişkin talimatlara uyulmasını sağlamak,

5) Verilen hizmetler ile ilgili kayıtları doğru, eksiksiz ve zamanında tutmak,

6) Özürlülerin muayene, tetkik ve tedavi amacıyla randevularını almak,

transferi için gerekli planlamaları yapmak,

7) Özürlülerin tedavileri ve tıbbi rehabilitasyon sürecinde sağlık

kurumlarında bulunan sağlık personeli ile işbirliği yapmak,

8) Özürlü bireylerin sağlık kurumlarınca önerilen tedavinin uygulanması

için gerekli takip ve uygulamaları sağlamak,

9) Koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkin olarak bakıcı personele gerekli

rehberlik hizmetlerini yapmak,

10) Özürlü bireylerin kullanacakları ilaçları kullanıp kullanmadıklarını

takip etmek, enjeksiyon ve pansumanlarını yapmak,

11) Sağlıklı bir bakım ortamının oluşması için koruyucu sağlık hizmetleri

anlamında gerekli kontrolleri yapmak ve bakıcı personelce bu hizmetlerin

yapılmasını sağlamak ve bu amaçla merkez müdürü ile işbirliği yapmak,

Yönetmelikler

193

12) Düzenli ve yeterli soluk alıp verme, yeme, içme, boşaltım, güvenli bir

çevre sağlama, kişisel temizlik, giyinme, vücut ısısı kontrolü, hareketlilik, yeterli

uyku gibi özürlü bireylerin günlük yaşam aktivitelerine yönelik olarak fizyolojik

ihtiyaçların karşılanması aşamalarında; gerekli mesleki uygulamaları yapmak, bu

ihtiyaçların karşılanıp karşılanamadığını takip etmek ve bakıcı personelce verilmesi

gereken hizmetlerin yapılmasını sağlamak.

ç) Bakıcı personel;

1) Sorumlu bulunduğu gruptaki bakıma muhtaç özürlü bireylerin kişisel

bakım ile ilgili tuvalet eğitimi, yeme içme, banyo, el yüz temizliği, giyinme

soyunma gibi günlük, haftalık, aylık ihtiyaçlarını karşılamak ve/veya yardım etmek

ve/veya takip etmek,

2) Sorumlu olduğu grubun bakım, temizlik ve düzeninin sağlanmasına

yardımcı olmak.

 1. d) Diğer personel; aşçı, hizmetli, güvenlik görevlisi, berber, şoför, terzi,

teknisyen ve büro görevlisi gibi personel sorumlu müdürün verdiği görevleri yapar.

Hizmet içi eğitim

MADDE 30 – (1) Merkez, istihdam ettiği personele göreve başladığı

tarihten itibaren ilk üç ay içinde bir kez ve göreve başladıktan sonra da yılda en az

bir kez olmak üzere her defasında en az onar saatlik hizmet içi eğitim verir.

Stajyer öğrenci uygulaması

MADDE 31 – (1) Üniversitelerin psikoloji, sosyal hizmetler, çocuk

gelişimi ve hemşirelik alanında lisans veya lisans üstü öğrenim gören öğrencilerin

merkezde staj yapabilmeleri için, bölümlerinden/okullarından alınan staj yapacakları

alanı ve süreyi belirten bir yazı ile merkeze başvurmaları istenir. Stajyer öğrencilerin

mesleki personel ile birlikte gözlem ve uygulama yapmalarına izin verilir. Stajyer

öğrenciler tek başına uygulama yapamazlar, merkezde meslek elemanlarının yerine

istihdam edilemezler. Kabul edilen stajyerlerin listesi il müdürlüğüne bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Merkezde Sunulacak Bakım Hizmetleri

Bakım hizmetlerinin kapsamı

MADDE 32 – (1) Bakım hizmetleri, bakıma muhtaç özürlünün bakımına

yönelik olarak kişisel bakım hizmetlerini ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsar.

(2) Bakıma muhtaç özürlünün özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen

bakım hizmetleri sunulur.

 1. a) Kişisel bakım hizmetleri;

1) Banyo yaptırılması,

2) Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde

temizliğinin yapılması,

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

194

3) Tırnaklarının kesilmesi,

4) Saçlarının taranması,

5) Dişlerinin temizlenmesi,

6) Yemek ve içecek ihtiyacının giderilmesi,

7) El, yüz ve ayak temizliği,

8) Sakal tıraşının yapılması,

9) İstenmeyen tüylerin temizlenmesi,

10) Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması,

11) Burun ve kulak temizliğinin yapılması,

12) Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi,

13) Odasının temizlenmesi,

14) Çamaşırlarının yıkanması,

15) (Ek:RG-23/10/2007-26679) Tehlikelere karşı korunması ve

gözetilmesi,

gibi hizmetleri içerir.

 1. b) Psiko-sosyal destek hizmetleri;

1) Bakıma muhtaç özürlü ailesinin, özürlüyü ve özür durumunu

kabullenmesine, bilgilendirilmesine yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle

verilecek hizmetleri,

2) Bakıma muhtaç özürlünün özrünü, mevcut durumunu ve yerleştirildiği

ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine

yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

3) Özürlü ve ailesinin sosyal hakları ve mevcut kaynakların kullanılmasına

yönelik kişisel ve grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

4) Özürlünün bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına

yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile düzenlenecek bu tür

etkinliklere katılabilmesi için refakat hizmetleri,

5) Özürlünün terk edilme, ret edilme, özür durumunu kabullenememe,

ümitsizlik, intihar etme, yalnızlık, sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan

kurtarılmasına ve depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine

yönelik kişisel veya grup çalışması yöntemiyle verilecek hizmetleri,

gibi psiko-sosyal destek hizmetlerini içerir.

Bakım hizmetlerinin uygulanması

MADDE 33 – (1) Merkezde bakım hizmetlerinin uygulanmasıyla ilgili

hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Yönetmelikler

195

 1. a) Merkezde verilen bakım hizmetlerinin yürütülmesi sorumlu müdürün

sorumluluğundadır.

 1. b) Merkezler, 32 nci maddede belirtilen genel çerçeveyi esas alarak,

merkezin ve bakıma muhtaç özürlü bireylerin özelliklerine göre bakım hizmetlerini

geliştirerek uygularlar.

 1. c) Merkezde, bakıma muhtaç özürlünün bakım ihtiyacına göre bireysel

bakım planını hazırlayacak değerlendirme kurulu oluşturulur. Değerlendirme

kurulunda merkezde görevli olan mesleki personel ve sağlık personeli bulunur.

ç) Değerlendirme kurulu tarafından bakıma muhtaç özürlülerin bireysel

özellikleri de dikkate alınarak bireysel bakım planı hazırlanır, hazırlanan bireysel

bakım planı sorumlu müdürünün onayından sonra uygulanır.

 1. d) Bireysel bakım planının içeriği ve uygulama esasları, Genel Müdürlükçe

belirlenerek genelge ile bildirilir.

Bakım hizmeti için bakıma muhtaç özürlü gruplarının oluşturulması

MADDE 34 – (1) Bakım hizmeti için bakıma muhtaç özürlü grupları

aşağıdaki hususlara göre oluşturulur.

 1. a) Bakıma muhtaç özürlü bireylerin bakım ihtiyacına, takvim yaşına ve

diğer özelliklerine, sunulacak bakım hizmeti ve hedeflerinin birbirine yakınlığına ve

fiziksel koşullara göre azami altı bakıma muhtaç özürlüden gruplar oluşturulur,

 1. b) Bakım hizmeti hedeflerinin farklılaşması veya ihtiyaç duyulması hâlinde,

bakıma muhtaç özürlü bireylerin grupları değiştirilir,

 1. c) Grubun sorumluluğu amacına ve niteliğine uygun mesleki personele

verilir,

ç) Merkezde çalışan her mesleki personelin en az bir grubunun olmasına

özen gösterilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Fiziksel Koşullar ve Donanım

Merkezin iskan durumu

MADDE 35 – (1) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Merkez gürültü, hava

ve su kirliliğine maruz olmayan, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek

endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhî müesseselerden uzak olan ulaşıma

elverişli bir yerde kurulmalıdır. Ayrıca merkez binası çevresinde patlayıcı ve yanıcı

madde satan veya depolayan kuruluşlar bulunması hâlinde, 26/7/2002 tarihli ve

24822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması

Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun mesafelerin korunması ve tedbirlerin

alınması sağlanır. Yönetmelikte belirtilen mesafelerin korunup korunmadığına dair

rapor, çalışma ruhsatı vermeye yetkili birimlerden alınır.

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

196

Emniyet ve trafik güvenliği

MADDE 36 – (1) Merkez binasının bulunduğu yer, bakıma muhtaç

özürlülerin geliş-gidişlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır.

Yangından korunma ve ısıtma

MADDE 37 – (1) Merkezde yangından korunma için yeterli sayıda yangın

söndürme cihazı ve malzemesi ile sesli ve ışıklı alarm sistemi bulunmalı, yangın için

gerekli önlemler alınmalıdır. Merkezde bakıma muhtaç özürlülerin kullanımına

uygun yangın tahliye sistemi bulundurulması zorunludur.

(2) Merkezde ısıtma kaloriferle yapılmalıdır. Ancak, bölgesel farklılıklar

göz önüne alınarak kalorifer sisteminin olmadığı yerlerde ısıtma, bakıma muhtaç

özürlüye risk oluşturmayacak klima veya merkezi ısıtma sistemi ile yapılmalıdır.

Isıtmanın elektrikli araçlarla yapılması hâlinde il elektrik idaresinden elektrik

tesisatının uygunluğuna dair belge alınması zorunludur.

Merkezin fiziksel koşulları

MADDE 38 – (1) Merkezin fiziksel koşulları aşağıda belirtilen özellikleri

taşımalıdır.

 1. a) Merkez ahşap olmayan ve müstakil bir binada hizmete açılır.
 2. b) Merkezde bakıma muhtaç özürlünün kullanacağı odalar gün ışığı almalı

veya aydınlık olmalıdır.

 1. c) Bakıma muhtaç özürlünün kullanacağı odalarının tabanı sağlığa zarar

vermeyecek, kolay temizlenen bir malzeme ile kaplanmalıdır.

ç) Merkezde merdiven varsa merdivenlerin genişliği ve yüksekliği iniş ve

çıkışlarda kolaylık sağlayacak şekilde olmalı, emniyet korkulukları bulunmalıdır.

 1. d) Tuvaletlerin tabanları ve duvarlarının tamamı yıkanmaya elverişli fayans

veya mermer gibi malzemeler ile kaplı olmalıdır, bakıma muhtaç özürlülerin

kullanacağı tuvalet ve banyolarda tutamak olmalıdır.

 1. e) Merkezin her bölümü havalandırmaya uygun olmalı, gerektiğinde

merkezin havalandırılması için ek önlemler alınmalıdır.

 1. f) Panel radyatörler dışındaki radyatörler, ısıyı engellemeyecek şekilde

korunmalıdır.

 1. g) Merkezin her türlü tesisatı ve bölümleri temiz ve düzenli olmalıdır.

ğ) Merkezin bahçesi en az yatak odası olarak kullanılacak alanların toplamı

büyüklüğünde olmalıdır. Bahçe büyüklüğü yetersiz olan binalarda gerekli koruma

tedbirleri alınarak, binanın terası bahçe amaçlı olarak kullanılabilir.

 1. h) Merkez hizmet binasının bir kattan fazla olması durumunda, bakıma

muhtaç özürlü bireyin ihtiyacı olan hizmetlere ve birimlere ulaşılabilirliğinin

sağlanması için asansör veya merdiven asansörü bulunmalıdır.

Yönetmelikler

197

ı) (Ek:RG-23/10/2007-26679) Merkez kapasitesinin 100’ü geçmemesi

tercih edilmelidir. Ancak, 100’den fazla bakıma muhtaç özürlüye hizmet verecek

merkezlerde bakıma muhtaç özürlülerin takibine ve güvenliğine ilişkin farklı özür

gruplarına yönelik farklı bahçe düzenlemesinin yapılması ve farklı dinlenme

alanlarının oluşturulması gibi ilave tedbirlerin alınması sağlanır.

Merkezin bölümleri

MADDE 39 – (1) Merkezlerde düzenlenmesi zorunlu olan bölümler

aşağıda belirtilmiştir. Bölümlerin fiziki özellikleri ve donanımı için gerekli

malzemeler Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak bir genelge ile belirlenir.

 1. a) Sorumlu müdür odası,
 2. b) Büro,
 3. c) Bekleme odası,

ç) Personel odası,

 1. d) Grup etkinlikleri odası,
 2. e) Bireysel görüşme odası,
 3. f) Çok amaçlı salon,
 4. g) Mutfak ve yemekhane,

ğ) Bahçe,

 1. h) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Yatak odaları,

ı) Sağlık personeli odası,

 1. i) Banyo ve tuvalet.

Merkez binasının kullanımı

MADDE 40 – (1) Merkez binası hiçbir şekilde aslî amacı dışında başka bir

amaçla kullanılamaz.

ALTINCI BÖLÜM

Merkezin İşleyişine İlişkin Esaslar

Merkezlerin genel çalışma esasları

MADDE 41 – (1) Merkezlerin genel çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

 1. a) Yatılı hizmet veren merkezler talep etmeleri ve açılış izin belgelerinde

belirtilmesi hâlinde gündüzlü olarak da hizmet verebilirler. Bu durumda gündüzlü

hizmet için ayrıca sorumlu müdür istenmez. Ancak gündüzlü hizmet için bu

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde

personel çalıştırılır.

 1. b) Gündüzlü hizmet veren merkezlerde bakıma muhtaç özürlünün

gerektiğinde dinlenebileceği veya uyuyabileceği yatak odaları bulunmalıdır. Yatak

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

198

odalarının üçer kişilik olmasına özen gösterilmelidir. Ancak en fazla altı bakıma

muhtaç özürlü bir odada veya salonda yatırılabilir. Yatak odası olarak kullanılacak

oda veya salon her bakıma muhtaç özürlüye en az üç metrekare yer olacak

büyüklükte olmalıdır.

 1. c) Yatılı hizmet veren merkezlerde bakıma muhtaç özürlü yatak odalarının

birer veya üçer kişilik olmasına özen gösterilmelidir. Ancak en fazla altı bakıma

muhtaç özürlü bir yatak odasında kalabilir. Yatak odaları, her bakıma muhtaç

özürlüye en az beş metrekare yer olacak büyüklükte olmalıdır.

ç) Merkezlerin kapasitesi yatak odası olarak kullanılacak alan büyüklüğüne

göre tespit edilir.

 1. d) Merkezlere, ücreti Genel Müdürlükçe ödenen bakıma muhtaç özürlüler

ile ücreti kendisi veya ailesi tarafından ödenen bakıma muhtaç özürlüler, bakım

hizmeti sunulmak üzere kabul edilir.

 1. e) Bedensel, zihinsel ve ruhsal bakıma muhtaç özürlülerin mümkün

olduğunca yaş ve cinsiyetleri de dikkate alınarak farklı merkezlerde bakılmasına

özen gösterilir. Ancak aynı merkez bünyesinde birden fazla özür grubuna bakım

hizmetinin verilmesi hâlinde her özür grubu için ayrı bölüm oluşturulur ve

bölümlerinden birbirine geçişi engelleyecek önlemler alınır. Ayrıca onüç ve üzeri

yaştaki bakıma muhtaç özürlüler için cinsiyetlerine göre ayrı katlar olması sağlanır.

Bakıma muhtaç özürlü bireylerin birbirlerine ve kendilerine zarar vermemesi için

güvenlik tedbirleri alınır.

(2) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Merkez aracılığıyla bakıma muhtaç

özürlü bireyin ikametgâhında bakım hizmeti verilebilir. Bu durumda merkez

bünyesinde en az 2 mesleki ve 1 sağlık personelinden olmak üzere 3 kişi ile evde

bakım hizmet birimi oluşturulur. Merkez aracılığıyla ikametgâhında bakım hizmeti

verilen bakıma muhtaç özürlü sayısı, merkezde bakılan bakıma muhtaç özürlü sayısı

ile birleştirilir ve merkezin bakım hizmeti verdiği toplam bakıma muhtaç özürlü

sayısına göre merkezde mesleki personel ve sağlık personeli çalıştırılır. Evde bakım

hizmet birimi sorumlu müdürün gözetim ve denetiminde çalışır. Merkez

değerlendirme kurulunun hazırlayacağı bireysel bakım planı doğrultusunda evde

bakım hizmet biriminin denetim ve rehberliğinde bakıcı personel tarafından bakım

hizmeti verilir. Ayrıca, evde bakım hizmet birimi bakıma muhtaç özürlü bireyi ve

ailesini her ay düzenli olarak ikametgâhında ziyaret ederek bakım hizmetlerinin

sunumunu takip eder, bakıma muhtaç özürlü bireye ve ailesine psiko-sosyal destek

hizmetlerini verir. Bir bakıcı personel bir günde en fazla üç bakıma muhtaç özürlüye

hizmet verebilir. Ancak, bir bakıcı personelin haftalık toplam çalışma süresi, yıllık

fazla çalışma süresi dahilinde yaptırılacak fazla çalışmalar hariç, 4857 sayılı İş

Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen çalışma süresini geçemez ve bakım

hizmetleri ücretlerinin ödenmesinde, haftalık çalışma sürelerine uyulup uyulmadığı

takip edilir. Bakıcı personele fazla çalışma yaptırılmasından dolayı Kurum

tarafından ilave bakım ücreti ödenmez.

(3) (Değişik:RG-21/10/2010-27736) Merkezde bakıma muhtaç özürlü

bireyin beslenme ihtiyacı, sağlık durumu ve merkezde kalış süresi dikkate alınarak,

Yönetmelikler

199

bir diyetisyen tarafından hazırlanacak veya satın alınacak ya da var ise Genel

Müdürlüğün belirlediği gıda rasyonuna göre; yatılı merkezlerde asgari üç ana ve iki

ara öğün, gündüzlü merkezlerde asgari bir ana ve bir ara öğün olmak üzere

karşılanır. Bakıma muhtaç özürlülere verilen yemek numuneleri yirmi dört saat

muhafaza edilir. Yemek listelerinin bir örneği her türlü denetimde gösterilmek üzere

dosyasında muhafaza edilir.

(4) (Ek:RG-23/10/2007-26679) (Değişik:RG-21/10/2010-27736) Bakıma

muhtaç özürlünün her türlü geliri ile taşınır ve taşınmaz mal varlığı, müstakil

düzenleme yapılmadıkça, 3/9/2010 tarihli ve 27691 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

Özürlülerin Bakımı, Rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı Hizmetlerine Dair

Yönetmelik hükümlerine göre idare edilir.

(5) (Ek:RG-23/10/2007-26679) Merkezde bakıma muhtaç özürlünün

kabulü işlemlerini yürütmek, her bakıma muhtaç özürlü için bireysel bakım planını

hazırlamak, bakıma muhtaç özürlünün ailesi ve yakınları ile iletişimini devam

ettirmek, bakıma muhtaç özürlünün merkeze uyumunu sağlamak, merkeze uyum

sorunu olan bakıma muhtaç özürlüler hakkında değerlendirmelerde bulunarak

çalışma planı hazırlamak, merkezin hizmetlerine ilişkin her türlü veri ve raporları

hazırlamak için en az 2 mesleki ve 1 sağlık personelinden üç kişi ile Değerlendirme

Kurulu oluşturulur. Değerlendirme Kurulunun sekretarya, arşiv, veri tabanı

oluşturma ve koordinasyon işleri sosyal çalışmacı veya sosyal hizmet uzmanı

tarafından yürütülür.

(6) (Ek.RG-21/10/2010-27736) Merkezde personelin ve nöbet

sorumlularının çalışma günleri ve saatleri sorumlu müdür tarafından belirlenir ve

liste hâlinde merkezin görünür bir yerinde gösterilir. Bu listeye göre çalışan tüm

personelin görev yaptığı gün ve saatler için imza cetveli düzenlenir.

Bakım ücreti Genel Müdürlükçe ödenecek bakıma muhtaç özürlünün

müracaatı ve değerlendirilmesi

MADDE 42 – (Değişik:RG-23/10/2007-26679)

(1) Bakıma muhtaç özürlülerden, her ne ad altında olursa olsun her türlü

gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü

olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net

asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olanların bakım ücreti Genel Müdürlükçe

karşılanacak olup müracaat ve işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.

 1. a) Bakıma muhtaç özürlünün bakım talebine ilişkin müracaat, bakıma

muhtaç özürlü bireyin kendisi veya yasal temsilcisi tarafından İl/ilçe Sosyal

Hizmetler Müdürlüğüne yapılır.

 1. b) Bakıma muhtaç özürlünün bakım talebine ilişkin olarak Bakıma Muhtaç

Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin

Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen belgeler istenir ve bu belgeler il

müdürlüğünce değerlendirilir.

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

200

 1. c) İl müdürlüğünce bakıma muhtaç özürlü ve ailesinin psiko-sosyal ve

ekonomik durumu ile yararlanılabilecek hizmetler hakkında bakım raporu hazırlanır.

ç) Bakıma muhtaç özürlünün bakım ihtiyacına göre alması gereken bakım

hizmetleri, (b) bendinde belirtilen Yönetmelik çerçevesinde Bakım Raporu ile

belirlenir.

 1. d) Bakıma muhtaç özürlünün ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin

belirlenmesini müteakiben, bakım hizmetinin verileceği merkez, bakıma muhtaç

özürlünün veya yasal temsilcisinin talebi doğrultusunda merkezin kapasitesi dikkate

alınarak belirlenir. Konu il müdürlüğünce, belirlenen merkeze bildirilir.

 1. e) Belirlenen merkezin bakım hizmetini vermeyi kabul etmesi hâlinde,

bakıma muhtaç özürlüye, belirlenen merkezde bakım hizmetinin verilmesi il

müdürlüğünce onaylanır.

 1. f) Bakıma muhtaç özürlü veya yasal temsilcisi, merkezde verilen bakım

hizmetinden memnun olmaması hâlinde, merkezin değiştirilmesini talep edebilirler.

İl müdürlüğü talebi değerlendirerek gerekli işlemi yapar.

Bakım ücreti kendisi veya ailesi tarafından ödenen bakıma muhtaç

özürlünün müracaatı ve değerlendirilmesi

MADDE 43 – (Değişik:RG-21/1/2010-27736)(1) Bakıma muhtaç

özürlünün bakım ücretinin ailesi veya kendisi tarafından ödenmesi ya da merkez

tarafından ücretsiz bakılması hâlinde, 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (a)

bendinde belirtilen belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaat edilir. Özürlünün

veya yasal temsilcisinin talep ettiği merkezin de kabul etmesi hâlinde il müdürlüğü

yerleştirme onayını verir. Merkez, bakıma muhtaç özürlüyü değerlendirme

kurulunda değerlendirir ve bireysel bakım planını hazırlar.

Merkeze bakıma muhtaç özürlü kabulü

MADDE 44 – (1) Merkeze bakıma muhtaç özürlü kabulü aşağıda belirtilen

şekilde yapılır. Buna göre;

 1. a) Bakım ücreti bakıma muhtaç özürlü veya ailesi tarafından ödenecek ise

merkeze kabul edilecek bakıma muhtaç özürlüden, ailesinden veya yasal

temsilcisinden dilekçe, bakıma muhtaç özürlüye ait nüfus cüzdanı örneği, veliye

veya vasiye ait ikametgâh belgesi, bakıma muhtaç özürlü için sağlık kurulu raporu

ve iki adet fotoğraf istenir,

 1. b) Bakım ücreti Genel Müdürlük tarafından ödenecek ise bu Yönetmeliğin

42 nci maddesinde belirtilen belgelerden oluşan dosyanın bir nüshası il

müdürlüğünce resmî yazı ekinde merkeze gönderilir,

 1. c) Merkezde, bakıma muhtaç özürlü ve ailesi hakkında ayrıntılı ilk görüşme

formu düzenlenir,

ç) Bakıma muhtaç özürlünün bakım ihtiyacı merkez değerlendirme

kurulunda değerlendirilir ve bireysel bakım planı oluşturulur,

Yönetmelikler

201

 1. d) (Değişik:RG-21/10/2010-27736) Merkeze kabul edilen her bakıma

muhtaç özürlü ve bunun kabul tarihi il müdürlüğüne bildirilir. Her bakıma muhtaç

özürlü için bir dosya açılır ve belgeleri saklanır.

Merkeze ücretsiz bakıma muhtaç özürlü kabulü

MADDE 45 – (1) Merkez hizmetlerinden yararlanmak üzere aşağıda

belirtilen esaslar dahilinde ücretsiz bakıma muhtaç özürlü kabul edilir.

 1. a) Merkeze il müdürlüğünün veya merkezin önereceği bakıma muhtaç

özürlüler arasından, il müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı tarafından

hazırlanacak sosyal inceleme raporu sonucuna göre ücretsiz bakıma muhtaç özürlü

kabul edilir,

 1. b) Merkeze hizmet verdiği bakıma muhtaç özürlü sayısının yüzde üçü

oranında ücretsiz bakıma muhtaç özürlü kabul edilir,

 1. c) Merkeze ücretsiz kabul edilecek bakıma muhtaç özürlüler, sosyal ve

ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan bakıma muhtaç özürlüler arasından il

müdürlüğünce belirlenir,

ç) Merkez, her ay sonunda kapasitesini, hizmet verdiği bakıma muhtaç

özürlü sayısını, ücretsiz hizmet verdiği bakıma muhtaç özürlü sayısını ve varsa açık

olan ücretsiz bakıma muhtaç özürlü kapasitesini il müdürlüğüne bildirir,

 1. d) İl müdürlüğü ücretsiz bakıma muhtaç özürlü kapasitesinin

doldurulmasını takip eder, il müdürlüğünün teklifine rağmen ücretsiz bakıma

muhtaç özürlü kapasitesini doldurmayan merkeze bu Yönetmeliğin 57 nci

maddesindeki hükümler uygulanır.

Merkezden bakıma muhtaç özürlünün ayrılması

MADDE 46 – (1) Merkezden bakıma muhtaç özürlünün ayrılması

aşağıdaki durumlarda gerçekleşir.

 1. a) Ailenin, bakıma muhtaç özürlünün yasal temsilcisinin veya reşit ve aynı

zamanda mümeyyiz olan bakıma muhtaç özürlünün istemde bulunması,

 1. b) Bakıma muhtaç özürlü kabulüne esas bilgi ve belgelerde yanlışlık

olduğunun tespiti veya bakıma muhtaç özürlünün tüm mesleki çalışmalara rağmen

merkeze uyum sağlayamaması,

 1. c) Bakım programının tamamlanması,

hâlinde bakıma muhtaç özürlünün ilişiği kesilir.

(2) Ailesi ve yasal temsilcisi bulunmayanların durumları Genel Müdürlüğe

bildirilir.

Merkezin çalışma gün ve saatleri

MADDE 47 – (1) Gündüzlü hizmet veren merkezler haftanın altı günü

mesai saatleri içinde, yatılı hizmet veren merkezler ise milli ve dini bayramlar ve

resmî tatillerde dahil olmak üzere haftanın yedi günü yirmi dört saat çalışır.

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

202

Merkezin tatil edilmesi

MADDE 48 – (1) Merkez, bulunduğu yörenin iklim koşulları ve tadilat

nedeniyle bir yıl içinde en çok bir ay tatil edilebilir. Kurucu tatil gerekçelerini içeren

dilekçe ile il müdürlüğüne başvurur. Merkezin tatil edilmesi il müdürlüğünün

onayına bağlıdır. Merkezin tatil edilmesi hâlinde bakıma muhtaç özürlü bireyin

mağdur olmaması için bakıma muhtaç özürlü bireyin bakımına yönelik gerekli

önlemler merkez tarafından alınır ve bakımı sağlanır.

Ücret tespiti

MADDE 49 – (1) Bakım ücretleri uygulaması, Genel Müdürlük tarafından

ödenecekler hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen esaslara göre yerine getirilir.

 1. a) Merkezlerde verilecek bakım hizmetlerinin taban ücretleri, valinin ya da

görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında il sosyal hizmetler müdürü,

defterdar, il ticaret odası temsilcisi, belediye başkanlığı temsilcisi, il dahilinde özel

bakım merkezlerinin kendi aralarında seçecekleri temsilciden oluşan komisyon

tarafından yılda bir kez tespit edilir.

 1. b) Komisyon, her yıl Ocak ayının son haftasında toplanır.
 2. c) Taban ücretler, üretici fiyat endeksindeki artış oranları esas olmak üzere,

sosyo-ekonomik koşullar, merkezlerin personel, kira, ısıtma, onarım ve diğer

zorunlu giderleri dikkate alınarak belirlenir.

ç) Komisyon gündüzlü ve yatılı hizmet ile evde hizmet taban ücretlerini

tespit eder.

 1. d) Komisyon tarafından tespit edilen taban ücretler vali tarafından

onaylanarak Ocak ayından başlayarak geçerli olur.

 1. e) Komisyon tarafından onaylanan taban ücretlerinin altında olmamak

koşuluyla merkezler, verecekleri hizmet türlerine göre uygulayacakları ücretleri,

kendi maliyet hesaplarına göre belirler ve il müdürlüklerine bildirirler.

Ücret tahsili

MADDE 50 – (1) Bakıma muhtaç özürlünün bakım ücretinin kendisi veya

ailesi tarafından ödenmesi hâlinde; bakım ücreti, bakım hizmetlerin sunulmasını

müteakiben aylık olarak alınır. Ücretin tahsiline ilişkin olarak belge düzenlenir.

(2) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Bakıma muhtaç özürlünün bakım

ücretinin Genel Müdürlükçe ödenecek olması hâlinde; bakım ücreti Bakıma Muhtaç

Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

hükümlerine göre ödenir.

(3) (Ek:RG-23/10/2007-26679) Merkezin eksik personel çalıştırdığının

tespit edilmesi hâlinde; Genel Müdürlükçe ödenecek bakım ücreti, eksik çalıştırılan

personel sayısının çalıştırılması gerekli toplam personel sayısına oranı ölçüsünde

eksik ödenir. Geçmiş aylarda eksik personel çalıştırdığı tespit edilen merkez için de

aynı şekilde hesaplama yapılarak yapılacak yeni ödemelerde kesinti yapılır.

Yönetmelikler

203

Merkezde bulunması gereken defter ve dosyalar

MADDE 51 – (1) Merkezde aşağıdaki defter ve dosyaların bulundurulması

zorunludur.

 1. a) Gelen evrak kayıt defteri,
 2. b) Giden evrak kayıt defteri,
 3. c) Zimmet defteri,

ç) Bakıma muhtaç özürlülere ait kütük defteri,

 1. d) Denetleme defteri,
 2. e) Her bakıma muhtaç özürlü için, içinde ilk kabul belgeleri ile bakıma

muhtaç özürlünün bireysel bakım planlarının ve diğer tutanak ve çizelge gibi

belgelerin bulunduğu dosya,

 1. f) Bakıma muhtaç özürlülerin devam çizelgeleri ve personelin çalışma

programını gösteren çizelgelerin bulunduğu bakıma muhtaç özürlü ve personel takip

dosyaları,

 1. g) Personelin özlük ve sağlık dosyaları.

(2) Merkez, hizmet verilmeye başlanmasından itibaren tutulan kayıtları ve

bakıma muhtaç özürlülere ait dosyaları muhafaza etmek zorundadır. Merkezin

yazışmalarında antetli kağıt ve kaşe kullanılması zorunludur.

İl müdürlüklerine gönderilecek belgeler

MADDE 52 – (Değişik:RG-31/7/2009-27305)

(1) Her ayın ikinci haftasında bakıma muhtaç özürlü listesinin, personel

listesinin, aylık SSK prim bildirgesinin bir örneği il müdürlüğüne gönderilir.

Uyarılara rağmen istenilen bilgi ve belgeleri göndermeyen merkeze, bu

Yönetmeliğin 57 nci maddesindeki hükümler uygulanır.

Sivil savunma planı

MADDE 53 – (1) Açılış izin belgesinin düzenlenmesinden sonra iki ay

içinde merkezin yangın, sabotaj ve depremde uygulanacak sivil savunma planı

merkez tarafından hazırlanarak merkezin kolay görülebilen iç mekanına asılır.

Genel Müdürlüğe gönderilecek belgeler

MADDE 54 – (1) Merkezde çalışan personel sayısı ve niteliği ile merkeze

devam eden bakıma muhtaç özürlüler hakkındaki bilgiler Genel Müdürlükçe tespit

edilecek şekilde il müdürlüğü tarafından istenilen sürede Genel Müdürlüğe

gönderilir.

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

204

YEDİNCİ BÖLÜM

Teftiş ve Denetim

Teftiş ve denetim

MADDE 55 – (1) Merkezin işleyişinde karşılaşılan sorunları, bakım

hizmetlerinin sunulmasında aksayan yönleri tespit etmek, çözüm yolları bulmak,

sunulan hizmetin kalitesini artırmak ve hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine

uygunluğunu tespit etmek amacıyla denetim yapılır.

(2) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Merkezde bakıma muhtaç özürlülere

yönelik hizmetlerin denetimi Genel Müdürlük denetim elemanları veya il müdürlüğü

tarafından yapılır.

(3) Merkezin denetimleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

 1. a) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Merkez il müdürlüklerince yılda bir kez

veya gerek duyulduğu zaman denetlenir. Denetleme sonucu tespit edilen hususlar il

müdürlüğünce denetleme defterine yazılır. Denetleme esnasında defterin

yazılmaması durumunda il müdürlüğü tarafından denetleme raporu gönderilir. Bu

rapor denetleme defterine yapıştırılır.

 1. b) Merkez, Genel Müdürlük müfettişleri tarafından da denetlenir ve teftiş

sonucu tespit edilen hususlar denetim defterine yazılır.

 1. c) Merkez yetkilileri denetleyicilere denetim esnasında istendiği takdirde

her türlü belgeyi sunmak ve göstermekle yükümlüdürler.

ç) Denetim sonucu tespit edilen aksaklıklar il müdürlüğünce yazılı olarak

merkeze bildirilir. Merkez ayrıca bir süre verilmediyse bir ay içinde belirtilen

aksaklıkları düzeltmek ve gidermek zorundadır.

 1. d) (Değişik:RG-21/10/2010-27736) Verilen süre içinde aksaklıklarını

gidermeyen merkez hakkında il müdürlüğünün teklifi ve valilik makamının onayı ile

57 nci ve 59 uncu maddelerde belirtilen işlemler yapılır.

Merkezin geçici olarak kapatılması veya hak edişlerinde kesinti

yapılması nedenleri

MADDE 56 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/10/2010-27736)

(1) Merkezin beş iş günü geçici olarak kapatılması veya hak edişlerinde beş

günlük kesinti yapılması, aşağıda belirtilen hususlardan birisinin tespiti hâlinde ve

uyarıya rağmen verilen süre içinde gerekli düzenleme yapılmadığı veya eksikliğin

giderilmediği durumlarda yerine getirilir.

 1. a) Merkeze açılış izin belgesinde yer almayan özür grubunun kabul edilmesi.
 2. b) Personel için çalışma izninin alınmaması.
 3. c) Eksik personel çalıştırılması.

ç) İl müdürlüğünce istenen bilgi ve belgelerin gönderilmemesi.

Yönetmelikler

205

 1. d) Sorumlu müdürün görevden ayrılmasının bildirilmemesi ve yeni sorumlu

müdürün görevlendirilmesinin teklif edilmemesi.

 1. e) Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi.
 2. f) Bakılması gereken oranda ücretsiz bakıma muhtaç özürlüye bakılmaması.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında öncelikle hak edişlerden kesinti yapılır.

Ancak üç kez hak edişlerden kesinti yapılmasına rağmen gerekli düzenlemelerin

yapılmaması veya eksikliklerin giderilmemesi halinde geçici kapatma işlemi yapılır.

Merkezin geçici olarak kapatılması veya hak edişlerinin kesilmesi

MADDE 57 – (1) (Değişik:RG-21/10/2010-27736) Merkezin 56 ncı

madde gereğince geçici kapatılması, il müdürlüğünün teklifi ve valilik makamının

onayı ile kolluk kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirilir. Kapatılan merkezler bağlı

bulundukları resmî kurum veya kuruluşlara bildirilir.

(2) Geçici kapatma kararı en az beş iş günü öncesinden merkeze bildirilerek

bakıma muhtaç özürlülere ve ailelerine bilgi verilmesi sağlanır.

(3) Geçici kapatma cezasının bitiminde merkez kendiliğinden açılmış

sayılır. Ancak geçici kapatmayı gerektiren fiilin tekrarı veya devamı hâlinde yine

aynı şekilde 56 ncı madde hükümleri dahilinde on günden az olmamak üzere geçici

olarak kapatılır.

(4) (Ek:RG-21/10/2010-27736) Merkezin 56 ncı madde gereğince hak

edişlerinin kesilmesi, il müdürünün teklifi ve valilik makamının onayı ile

gerçekleştirilir.

Merkezin kapatılma nedenleri

MADDE 58 – (Değişik:RG-21/10/2010-27736)

(1) Merkez;

 1. a) Uyarılara rağmen tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi ve üçüncü kez

geçici kapatma cezası almasına rağmen aynı konularda eksikliğin tespit edilmesi,

 1. b) Açılış izin onayı olmadan hizmete başlaması,
 2. c) İzinsiz devir ve nakil işlemi yapılması,

durumunda kapatılır.

Merkezin kapatılmasında yapılacak işlemler

MADDE 59 – (1) Merkezin, bu Yönetmeliğin 58 inci maddesi gereğince

kapatılması, il müdürlüğünün teklifi ve valilik onayı ile kolluk kuvvetleri

nezaretinde gerçekleştirilir. Kapatılan merkezler il çalışma müdürlüğüne ve

defterdarlığa bildirilir.

(2) Kapatma kararı en az on beş gün öncesinden merkeze bildirilerek

bakıma muhtaç özürlülere ve ailelerine bilgi verilmesi sağlanır.

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

206

(3) Merkez açılış izin onayının ve açılış izin belgesinin aslını on beş gün

içinde il müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(4) Merkezin kapatıldığı Genel Müdürlüğe, çalışma müdürlüğüne ve

defterdarlığa bildirilir.

(5) Merkezin kapatılması hâlinde merkezde kalan ve bakım ücretleri Genel

Müdürlük tarafından ödenen bakıma muhtaç özürlüler, il müdürlüğünce geçici

olarak il içindeki veya çevre illerdeki diğer merkezlerde bakım ihtiyaçları sağlanır.

Suç işleyen merkez personeli

MADDE 60 – (1) Merkeze kabul edilen bakıma muhtaç özürlülere karşı

ihmal ve istismarı görülen veya suç işleyen merkez personeli hakkında, Türk Ceza

Kanunu hükümlerine ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Kanuna göre işlem yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

EK MADDE 1 – (Ek:RG-16/3/2009-27171)

Bu Yönetmelik çerçevesinde hizmete açılan ve faaliyet gösteren özel bakım

merkezinde yatılı olarak bakılan ve bakım ücreti Genel Müdürlükçe ödenen bakıma

muhtaç özürlünün, sağlık giderleri 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre karşılanır.

EK MADDE 2 – (Ek:RG-16/3/2009-27171)

Bu Yönetmelik çerçevesinde hizmete açılan ve faaliyet gösteren Özel

bakım merkezinde yatılı olarak bakılan ve bakım ücreti Genel Müdürlükçe ödenen

bakıma muhtaç özürlünün, giysi ve harçlık ihtiyacı; Genel Müdürlüğe bağlı resmi

merkezlerde bakılan özürlülerin giysi ve harçlık ihtiyaçlarının karşılanmasındaki

usul ve esaslar dahilinde Genel Müdürlük tarafından il müdürlüğüne ödenek

gönderilerek karşılanır.

Bakıcı personel istihdamı

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-23/10/2007-26679)

23/10/2007 tarihinden itibaren bir yıl süresince, sağlık meslek lisesi ve kız

meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu olan ve merkezde bakıcı

personel olarak çalışmak isteyen kişilerden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika

veya başarı belgesi sahibi olma şartı aranmaz.

Merkezin bulunduğu yer

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-23/10/2007-26679)

23/10/2007 tarihinden önce açılış izni alan veya açılış işlemlerini

sürdürmesi için izin verilen merkezlerden 35 inci maddeye uygun yerde

bulunmadığı tespit edilen ve durumu il müdürlüğünce tebliğ edilen merkezler,

23/10/2009 tarihine kadar 35 inci maddede belirlenen ölçütlere uygun olarak

düzenleme yaparlar veya merkez uygun yere nakil edilir.

Yönetmelikler

207

Yürürlük

MADDE 61 – (1) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel

Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca

müştereken hazırlanan ve Sayıştayın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.