Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Sınav Yönetmeliği

ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA

ŞARTLARI İLE YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No : 2004/7754

Resmi Gazete Tarihi: 16.09.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25585

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, özürlülerin; Devlet memurluğuna

alınma şartları ile yapılacak yarışma sınavları ve hangi işlerde çalıştırılacaklarına

ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri;

 1. a) (Değişik: 13/2/2006-2006/10129 K.) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi

ve Kontrol Kanununun eki (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile

döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet

sandıklarına,

 1. b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin

kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli

kuruluşlara,

 1. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam

eden diğer kamu kuruluşlarına,

(…)1 Devlet memuru olarak atanacak özürlüler hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik

53 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Sınav: (…)1 Devlet memurluğuna atanacak özürlüler için yapılacak

yarışma sınavını,

 1. b) Sınav Kurulu: Sınavın yapılması ve yürütülmesi için merkez veya

sınavın yapılacağı il veya bölge kuruluşunda teşkil edilen kurulu,

1 9/8/2010 tarihli ve 2010/811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle,

Yönetmeliğin 2 nci ve 4 üncü maddesinde yer alan “İlk defa” ibareleri madde metinlerinden

çıkartılmıştır.

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

400

 1. c) (Değişik: 9/8/2010-2010/811 K.) Özürlü: Doğuştan veya sonradan

herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri

bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve

üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,

 1. d) (Ek: 9/8/2010-2010/811 K.) Özürlü sağlık kurulu raporu: Özürlülük

Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında

Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özürlü Kadrolarının Tespiti, Sınav Yapılmasında Uyulacak Temel Usul ve

Esaslar ile Sınavların Açılma Zamanı

Özürlü kadrolarının tespiti

Madde 5- Özürlülere ayrılacak kadroların tespitinde, ilgili kurum veya

kuruluşun, taşra teşkilatı dahil, bütün dolu memur kadro sayısının % 3’ü dikkate

alınır.

(Ek fıkra: 13/2/2006-2006/10129 K.) Kurumlar, hizmet gereklerine göre

özürlülere tahsis edeceği kadroları, farklı hizmet sınıfları itibarıyla hazırlamak

zorundadır.

Özürlülerin istihdam edileceği uygun boş kadro bulunmadığı takdirde genel

hükümlere göre boş kadroda unvan değişikliği yapılarak gerekli kadrolar temin

edilir. Özürlü personelin istihdam edileceği merkez ve taşradaki birimler, ilgili

kurum veya kuruluşça belirlenir.

Sınav yapılmasında uyulacak temel usul ve esaslar

Madde 6– Sınav yapılmasında uyulacak temel usul ve esaslar şunlardır:

 1. a) (…)1 Devlet memurluğuna atanacak özürlülerin sınavları çoktan seçmeli

test şeklinde yapılır.

 1. b) Sınavlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı

maddesinde tespit edilen sınıflar ve bu sınıflara gireceklerde aranması gerekli

öğrenim şartları ile diğer nitelikler göz önüne alınarak düzenlenir.

 1. c) Kamu kurum ve kuruluşları, sınavları kendileri yaparlar.
 2. d) Sınavlarda gizlilik esastır.
 3. e) Sınav esnasında özür gruplarına göre, refakatçi bulundurulmasına izin

verilir. Bu sınavların, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlanması ve

değerlendirilmesi için özel sınav kurulu teşkil edilerek yapılması esastır.

1 9/8/2010 tarihli ve 2010/811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu

maddede yer alan “İlk defa” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

Yönetmelikler

401

 1. f) (Ek: 13/2/2006-2006/10129 K.) Sınav kuruluna diğer kamu kurum ve

kuruluşlarından konu ile ilgili üye alınabilir.

 1. g) (Ek: 13/2/2006-2006/10129 K.) Özürlüler için sınavlar, özür grupları ve

ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılır.

Sınavların açılma zamanı

Madde 7- (Değişik: 13/2/2006-2006/10129 K.)

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, özürlü açığı bulunduğu sürece, her yılın

Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya birkaçında

sınav yapılmak suretiyle, özürlülere tahsis edilen boş kadroların ilgili mevzuatına

göre doldurulması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Duyuru, Genel ve Özel Şartlar, Şartların Belgelendirilmesi

Duyuru

Madde 8- (Değişik birinci fıkra: 9/8/2010-2010/811 K.) Kamu kurum ve

kuruluşları, özürlü memur alımı amacıyla yapacakları sınavlara ilişkin duyuru

taleplerini; özürlü memur alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını,

bu personelde aranacak genel ve özel şartları, sınav için en son başvurma tarihini,

başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri Ek (IV)’te yer

alan Duyuru Başvuru Formuna işlemek suretiyle Nisan-Mayıs dönemi sınavları için

en geç Mart ayı, Temmuz-Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim-Kasım

dönemi için en geç Eylül ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına

gönderirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınav duyurusuna ilişkin talepte

bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayırım

yapılamaz ve özürlülük oranına bir üst sınır getirilemez.

(Değişik ikinci fıkra: 9/8/2010-2010/811 K.) Sınavlara ilişkin duyurular,

Devlet Personel Başkanlığınca Resmî Gazete ve ülke çapında tirajı yüksek bir

gazetede “kurumu”, “adedi” ve “başvuru yeri ve tarihi” başlıkları yer alacak şekilde;

Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ise “I- Eğitim Durumları İtibarıyla” başlığı

altında “kurum adı”, “sınıfı”, “kadro unvanı ve istihdam yeri”, “derecesi”, “adedi”,

“kadın/erkek”, “özür oranı” ve “diğer özel şartlar” bölümleri yer alacak şekilde, “IIBaşvuru

ve Sınav Yerleri” başlığı altında “kurum adı”, “başvuru tarihi ve yeri” ve

“sınav tarihi, yeri ve saati” bölümleri yer alacak şekilde, “III- Kamu Kurumlarınca

Özürlü Memur Alım Sürecinde Esas Alınacak Ortak Genel ve Özel Şartlar ile

Başvurularda İstenilecek Belgeler” ve “IV- Dikkat Edilecek Diğer Hususlar”

başlıkları altında dönemler itibarıyla ilan edilir.

Söz konusu sınav duyurularına ilişkin giderler, bütçeye bu amaçla

konulacak ödenekten karşılanır.

Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartlar

Madde 9- Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan şartlar şunlardır:

 1. a) Genel şartlar:

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

402

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Memuriyete girişte en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

değişik 40 ıncı maddesinde belirtilen yaşta olmak,

3) Aynı Kanunun değişik 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) (Değişik: 9/8/2010-2010/811 K.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk

Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa

uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm

olmamak,

6) (Değişik: 9/8/2010-2010/811 K.) Özürlü sağlık kurulu raporu bulunmak.

 1. b) Özel şartlar:

1) Hizmet göreceği sınıf için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

değişik 36 ncı ve 41 inci maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının

birinden diploma almış olmak,

2) Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında belirtilen şartları haiz

bulunmak,

gereklidir.

Şartların belgelendirilmesi

Madde 10- Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, Devlet

memurluğuna atanacaklarca;

 1. a) (…) , 1

Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 40 ıncı

maddesinin ikinci fıkrası gereğince kazai rüşt kararının,

 1. b) Öğrenim durumlarına ilişkin olarak diploma asılları veya onaylı

örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını

belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya

örnekleriyle değiştirilecek belgelerin,

Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya

örnekleriyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair ilgisine göre Milli Eğitim

Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurulu’nca verilecek belgelerin,

Öğrenimini yabancı ülkelerde yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin

ise 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına

Dair Kanun ve 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu gereğince

diplomalarının onanıp tescil edildiğine dair Sağlık Bakanlığı’nca verilecek

belgelerin,

1 Bu bentte yer alan “Nüfus hüviyet cüzdanının,” ibaresi, 8/1/2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelikler

403

 1. c) (Mülga: 8/1/2010-2010/91 K.) ,
 2. d) (Değişik: 9/8/2010-2010/811 K.) Özürlü sağlık kurulu raporunun,
 3. e) Atanılacak kadronun gereği olarak kurum ve kuruluşlarca istenilen kurs

bitirme belgesi, bonservis, sertifika ve benzeri belgelerin,

asılları veya kurumca onaylı nüshaları ibraz edilir. 1

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavların Uygulanmasına Dair Esaslar

Müracaat

Madde 11- Devlet Personel Başkanlığı’nca dönemler itibarıyla yapılacak

sınav duyurularını müteakip, müracaatlar söz konusu duyuruda belirtilen ilgili kamu

kurum ve kuruluşlarına yapılacaktır. Müracaatlar sırasında ilgilinin beyanı esas

alınarak, (Ek-I)’de yer alan “İş Talep Formu” ve son üç ay içerisinde çekilmiş bir

adet orijinal vesikalık fotoğraf ile sağlık kurulu raporunun fotokopisi dışında başka

hiç bir belge istenilmez.

Şahsen veya posta ile yapılacak müracaatlarda, istenilen belgeler en son

müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili kurumda olacak şekilde teslim edilir

veya gönderilir.

İş talep formlarının incelenmesi

Madde 12 – İş talep formları, müracaat süresinin bitiminden itibaren 15 gün

içinde personel işleriyle görevli birimce sınav duyurusunda belirtilen şartların

mevcut olup olmadığı açısından incelenir. Şartları taşıyanlara fotoğraflı sınava giriş

belgesi verilir. İş talep formlarındaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar

ile şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilir ve bunlara sınava giriş

belgesi verilmez. Ancak, sınava giriş belgesi verilmiş olsa dahi, sınava giriş

şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin başvuruları ve sınavları geçersiz

sayılır. 2

Sınav kurullarının kuruluş ve görevleri

Madde 13- (Değişik birinci fıkra: 13/2/2006-2006/10129 K.) Sınavı

yapacak olan kurumda bir sınav kurulu oluşturulur. Bu kurul, kurumun en üst

amirinin veya görevlendireceği bir amirin başkanlığında, kurumun en üst amirince

belirlenecek en az biri özürlülük veya özel eğitim alanında çalışan ya da yetkin

olmak üzere üç üye ile personel işleri birim amirinden teşekkül eder. Ayrıca aynı

usulle yedek üyeler seçilir. Kurula asıl üyenin katılamadığı durumlarda yedek üye

katılır. Bu kurulu teşkil edenlerin öğrenim seviyeleri sınava girecek olanların

öğrenim seviyelerinden aşağı olamaz.

1 Bu bentte yer alan “noter tasdikli” ibaresi 8/1/2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle “kurumca onaylı” olarak değiştirilmiş ve metne

işlenmiştir.

2 13/2/2006 tarihli ve 2006/10129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 6 ncı

maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı ile

talep edilen görev ve özür durumunun bu göreve uygunluğu açısından incelenir.” ibaresi “sınav

duyurusunda belirtilen şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenir.” şeklinde değiştirilmiş

ve metne işlenmiştir.

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

404

(Değişik ikinci fıkra: 13/2/2006-2006/10129 K.) Ancak, kurumların il

veya bölge kuruluşlarında yapılacak sınavlar için kurum amiri tarafından sınavın

yapılacağı yerde, özürlülük veya özel eğitim alanında çalışan ya da yetkin olan bir

üyenin bulunması ve birinci fıkradaki öğrenim şartına uymak kaydıyla farklı şekilde

sınav kurulu teşkil edilebilir.

Sınav kurullarının başkan ve üyelerinin bu Yönetmelikte öngörülen

sınavlara eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının

katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden

çıkartılır ve bunların yerine yeni üye görevlendirilir.

Bu hususun sınavların herhangi bir aşamasında tespit edilmesi halinde ise

ilgili üyenin daha önce yaptığı değerlendirmeler geçersiz sayılır ve bu durumda

sınavlar diğer komisyon üyelerinin değerlendirmeleri esas alınarak

sonuçlandırılır.

Sınav kurulları; soruları hazırlamak, sınav sonuçlarını değerlendirmek,

buna göre bir başarı listesi düzenlemek ve gerektiğinde itirazları inceleyip sonuca

bağlamakla görevlidir.

Kamu kurum ve kuruluşları yapacağı sınavlarda, Türkiye Sakatlar

Konfederasyonunca talep edilmesi halinde, gözlemciler bulundurulmasına izin verir.

Sınav şekilleri

Madde 14- Özürlü sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Bu

sınavlarda ayrıca sözlü sınav yapılmaz.

Sınav konuları ve sorular

Madde 15 – Sınav konuları şunlardır:

 1. a) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi,
 2. b) Temel yurttaşlık bilgisi,
 3. c) Türkiye coğrafyası,
 4. d) Türkçe,
 5. e) Matematik,
 6. f) Görevlerin özelliğine göre mesleki bilgiler.

(Değişik ikinci fıkra: 13/2/2006-2006/10129 K.) Özür grupları itibarıyla,

ilkokul veya ilköğretim (ortaokul) mezunlarına (a) ila (e), lise veya lise dengi

meslekî veya teknik okul ile yüksek öğrenim görmüş olanlara (a) ila (f) bentlerinde

yer alan konuları kapsayacak, müracaat edenlerin girecekleri sınıf ve kadro için

aranan bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde, ayrıca işitme ve/veya dil ve

konuşma ile zihinsel özürlüler için öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri

ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle sorular ayrı ayrı hazırlanır.

İlkokul veya ilköğretim (ortaokul) okulları ile ortaöğretim mezunları için,

Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programındaki kitaplar; yüksek öğrenim mezunları

Yönetmelikler

405

için ise yüksek öğretim kurumlarında okutulan ders kitapları esas alınarak sorular

hazırlanır.

Sınavların yürütülmesi

Madde 16- Sınava giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar

duyurulan saatte başlar.

(Değişik ikinci fıkra: 13/2/2006-2006/10129 K.) Sınavlarda kopya

çekilmesi, kopya teşebbüsünde bulunulması veya sınava girecek adayın yerine başka

bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, hakkında tutanak düzenlenerek

ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

Sınavların sorumluluğu, sınavı yapan kurula aittir. Sınavların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden sınav kurulu başkanı yetkili ve sorumludur. Sınav kurulu

kararları oy çokluğuyla alınır.

Tutanaklar

Madde 17- Kamu kurum ve kuruluşları yapacakları sınavlarda, soruların

sınav başlama saatinde açıldığını ve sınavın başlama saatini, bitiş saatini, sınava

girenlerin sayısını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak düzenleyerek sınav

kuruluna teslim eder.

Değerlendirme

Madde 18- (Değişik: 13/2/2006-2006/10129 K.)

15 inci maddede belirtilen konulara göre hazırlanan sınavlar yüz tam puan

üzerinden değerlendirilir. Her özür grubu ve öğrenim durumuna göre başarı

sıralaması en yüksek puandan başlanarak kendi grubu içinde ek (III)’te yer alan

“Özür Grupları ve Öğrenim Durumları İtibarıyla Başarı Sıralaması Cetveli”ne göre

ayrı ayrı düzenlenir. Duyurudaki her unvanlı kadro için talep edilen öğrenim

durumları itibarıyla, özür gruplarındaki başarı puanları da dikkate alınmak suretiyle

son bir sıralama yapılarak sınav ilanında belirtilen boş kadro sayısı kadar aday

başarılı sayılır.

Yapılan başarı sıralamasında puanların eşitliği halinde 22 nci maddede

belirtilen kriterler esas alınır. Buna göre bir başarı listesi hazırlanır. Aynı usulle boş

kadro sayısı kadar yedek belirlenir. Hazırlanan bu listeler sınav kurulu üyeleri ve

başkanı tarafından imzalanır ve kurum amirine teslim edilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

Madde 19- Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava girenlerden; iş

talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları

geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar

hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 765

sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere ilgili kurumca o yer

Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

406

Sınav sonuçlarının duyurulması

Madde 20- (Değişik birinci fıkra: 9/8/2010-2010/811 K.) Sınav sonuçları,

ilgili kurum tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde adayların

puanları ile birlikte ilan edilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Duyurusu yapılan kadrolara, başarı sırasına göre ataması yapılacakların en

geç 15 gün içinde 10 ncu maddede yer alan ve atanacağı kadroya ilişkin kurumca

istenilen belgelerle birlikte kuruma müracaat etmeleri gerekir. Ancak, söz konusu

süre sonunda müracaatta bulunmayanların yerine, 15 gün içinde diğer adayların

başarı sırasına göre ilgili oldukları kadrolara müracaatta bulunmaları istenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 21- Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz

edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde

bir dilekçe ile sınavı açan kuruma yapılır. Bu itirazlar, en geç 15 gün içinde incelenir

ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Başarı sırasına göre atanma

Madde 22- (Değişik: 13/2/2006-2006/10129 K.)

20 nci maddede belirtilen süreler içinde müracaat edenlerin atamaları başarı

listesindeki sıralamaya göre yapılır. Aynı puanı alan adaylar arasından diploması bir

üst öğrenim olana, aynı öğrenim grubunda ise diploma tarihi itibarıyla önce mezun

olmuş olana, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınır. Söz

konusu atamalar tamamlandıktan sonra duyuruda yer alan kadrolardan iki yıl

içerisinde istifa, ölüm, memuriyetten çekilme ve benzeri bir sebeple boşalma olması

halinde veya kontenjan açığı bulunduğu sürece, başarı sıralaması takip edilmek

şartıyla yedeklerden atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

Madde 23 – Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri

özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler, kurumların

arşivlerinde genel hükümlerde öngörülen süre kadar saklanır.

İşyerlerinin özürlülerin çalışma şartlarına göre düzenlenmesi

Madde 24- (Değişik: 13/2/2006-2006/10129 K.)

Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, özürlülerin

erişebilirliğine uygun duruma getirmek, özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak

gerekli tedbirleri almak ve özürlülerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri

yapabilmeleri için özür durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici

araç-gereçleri temin etmek zorundadır.

Özürlülerin çalıştırılacakları işler

Madde 25- Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde

çalıştırılmaları esastır.

Yönetmelikler

407

Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan

özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda

çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde

çalıştırılamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Takip ve denetim

Madde 26- Kurum ve kuruluşların özürlü memur çalıştırma

yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetimi Devlet Personel

Başkanlığı’nca yapılır. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde istihdam edilen ve

işten ayrılan özürlülere ilişkin bilgiler kurum ve kuruluşlarca her yılın Mart,

Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibarıyla, (Ek-II)’de yer alan “İstihdam

Edilen Özürlü Memurlara İlişkin Bilgi Formu” doldurularak takip eden ayın ilk iki

haftası içerisinde Devlet Personel Başkanlığı’nda olacak şekilde gönderilir

Saklı tutulan mevzuat

Madde 27- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı

maddesinin A/11 inci fıkrasında sayılan görevler ile ilgili özel tüzük ve

yönetmeliklerdeki hükümler saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 28- 12/5/1983 tarihli ve 83/6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Hangi İşlerde

Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İşlemleri devam eden özürlü memur alımları

Geçici Madde 1- (Ek: 9/8/2010-2010/811 K.)

Bu maddenin yayımı tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından

başlatılan özürlü memur alımlarından sınav başvuru süresi sona erenlerin işlemleri

hakkında, işlemlerin başlatıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin

uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

Madde 29- Sayıştay’ca incelenmiş bulunan bu Yönetmelik yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 1

1 Ek-I İş Talep Formu

Ek-II İstihdam Edilen Özürlü Memurlara İlişkin Bilgi Formu

Ek-III Özür Grupları ve Öğrenim Durumları İtibarıyla Başarı Sıralaması Cetveli

Ek-IV Duyuru Başvuru Formu’na http://www.mevzuat.gov.tr veya www.ozida.gov.tr adresinden

ulaşılabilir.__