Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE

ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR

YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özürlüler veri tabanı

oluşturulmasına ve özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada

kullanılmak üzere kimlik kartı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, doğuştan veya sonradan herhangi bir

nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini

yüzde kırk veya daha yüksek bir oranda kaybeden özürlü bireylerin bilgilerinin yer

aldığı özürlüler veri tabanının oluşturulmasına ve özürlülere kimlik kartı verilmesine

ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/3/1997 tarihli ve 571 sayılı Özürlüler

İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri, 23 ile 25 inci maddeleri

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  1. a) Başkanlık: Özürlüler İdaresi Başkanlığını,
  2. b) Bilgi Formu: Özürlünün kimlik, yerleşim yeri ve özür durumuna ilişkin

bilgileri içeren ve Kurumun görüşü alınarak Başkanlıkça belirlenen özürlü bilgi

formunu,

  1. c) İl müdürlüğü: İl sosyal hizmetler müdürlüğünü,

ç) Kimlik kartı: Özürlülere verilecek kimlik kartını,

  1. d) Kurum: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel

Müdürlüğünü,

  1. e) Özveri: Özürlüler İdaresi Başkanlığı ulusal özürlüler veri tabanını,
  2. f) Sağlık kurulu raporu: 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık

Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca alınan özürlü sağlık kurulu

raporunu ifade eder.

Yönetmelikler

395

İKİNCİ BÖLÜM

Kimlik Kartı Verilmesine ve Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına

İlişkin Usul ve Esaslar

Kimlik kartının niteliği

MADDE 5 – (1) Kimlik kartına sahip her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,

mevzuatta münhasıran özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanır.

(2) Kimlik kartı alıp almamak özürlünün isteğine bağlıdır.

(3) Kimlik kartına sahip olmayan özürlüler, ilgili mevzuatla tanınan

haklardan sağlık kurulu raporunu ibraz ederek faydalanabilir.

Kimlik kartının şekli ve basımı

MADDE 6 – (1) Kimlik kartında; özürlünün T.C. kimlik numarası, adı,

soyadı, doğum tarihi, özür oranı ve kimlik kartının verildiği ilin adı, seri numarası

gibi bilgiler ile özürlünün fotoğrafı yer alır.

(2) Kimlik kartının kapsamı, şekli, ebadı ile yürürlük, değiştirme ve

geçerlilik süresi, taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak maksadıyla kimlik kartı

üzerine konulacak güvenlik unsurları, basım ve özürlülere teslimat aşamasında

uygulanacak sistem ve teknoloji, kimlik kartının kaybı ve yenilenmesi halinde

yapılacak işlemler, Başkanlık ve Kurum tarafından belirlenir.

(3) Kimlik kartları, Başkanlık veya Kurum tarafından boş olarak bastırılır

ve valiliklere dağıtımı yapılır.

Kimlik kartı için müracaat

MADDE 7 – (1) Kimlik kartı almak için; dilekçe, sağlık kurulu raporunun

aslı veya onaylı örneği ile yerleşim yerinin bulunduğu valiliğin il müdürlüğüne

müracaat edilir.

Bilgi formunun düzenlenmesi

MADDE 8 – (1) Özürlünün kimliğine ilişkin bilgiler, kimlik paylaşımı

sisteminden alınır. Bilgi formundaki bilgiler, il müdürlüğündeki görevli personel

tarafından, özürlünün beyanına ve sağlık kurulu raporundaki bilgilere göre

doldurulur ve imzalanır. Bilgi formunda yer alan bilgilerin doğruluğundan beyanda

bulunan kişi sorumludur.

(2) İl müdürü veya yetkilendireceği personel tarafından onaylanan bilgi

formlarının aslı, sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği veya aslı ibraz

edildiğinde kurumca onaylı örneği birleştirilerek ilgili dosyasında il müdürlüklerince

muhafaza edilir.

Kimlik kartı bilgilerinin veri tabanına aktarılması

MADDE 9 – (1) Bilgi formunda yer alan bilgiler, il müdürlüğü tarafından

Kurumun veri tabanına aktarılır.

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

396

(2) Kurum, veritabanındaki özürlü bilgilerini, Başkanlığın belirlediği veri

yapısında Özveriye aktarılmak üzere her ayın ilk haftası Başkanlığa elektronik

ortamda gönderir. Ayrıca, Kurum bu bilgilerin Özveriye aktarılması amacıyla uygun

servisler hazırlar.

(3) Özürlülük bilgilerinin Özveriye aktarılmasına yönelik teknik yöntem ile

özürlülük bilgilerinin elektronik ortamda alınmasına ilişkin usul ve esaslar gerekli

görüldüğünde Kurum ve Başkanlık tarafından değiştirilir.

(4) Veri tabanına girilen bilgilerin doğruluğundan Kurum sorumludur.

Ulusal özürlüler veri tabanına aktarılan bilgilerin paylaşılması

MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde; ulusal

özürlüler veri tabanındaki bilgiler, özürlülere hizmet sunan kamu kurum ve

kuruluşları, üniversiteler ve diğer ilgili taraflara Başkanlığın uygun gördüğü şekilde

verilir veya paylaşılabilir. Bu bilgilerin güvenliği ve amacı dışında kullanım

sorumluluğu bilgiyi alan kurum veya kuruluşlara aittir.

Kimlik kartının düzenlenmesi

MADDE 11 – (1) Kimlik kartı, sağlık kurulu raporu ve özürlünün kimlik

bilgileri çerçevesinde il müdürlükleri tarafından, Kurumca hazırlanan uygulama

yazılımı yardımıyla elektronik ortamda düzenlenir.

(2) Kimlik kartı, valilikçe görevlendirilecek il sosyal hizmetler müdürü

veya il müdür yardımcısı tarafından onaylanır. Kimlik kartında yazılı bilgilerin

doğruluğundan onaylayan kişi sorumludur.

Kimlik kartının teslimi

MADDE 12 – (1) Kimlik kartlarının teslimi sırasında kimlik kartındaki

bilgilerin yer aldığı kimlik teslim belgesi düzenlenir. Kimlik kartı, il

müdürlüklerince özürlü bireylerin bizzat kendisine veya kanuni temsilcilerine

elektronik ortamda düzenlenen kimlik teslim belgesi imzalatılarak teslim

edilebileceği gibi, özürlünün yerleşim yeri adresine iadeli taahhütlü posta ile de

gönderilebilir.

(2) Kimlik teslim belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi esastır.

Bunun mümkün olmaması halinde kâğıt ortamında düzenlenir ve bu bilgiler daha

sonra elektronik ortama aktarılır.

(3) Kimlik kartlarının posta ile gönderilmesi halinde, kimlik teslim

belgesinin ilgili bölümüne iadeli taahhütlü posta ile gönderildiğine ilişkin bilgilere

de yer verilir.

(4) Verilen kimlik kartlarının seri numaraları, il müdürlükleri tarafından

elektronik ortamda tutulur.

Kimlik kartlarının yeniden düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Kimlik kartları; içerdiği bilgilerin değişmesi,

kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi

Yönetmelikler

397

durumunda, özürlünün il müdürlüğüne müracaatı ile 8 ve 11 inci madde

hükümlerine göre yeniden düzenlenir.

Kimlik kartlarının iade edilmesi

MADDE 14 – (1) Vefat eden veya sağlık kurulu raporuyla belirlenen özür

oranı yüzde kırkın altına düşen özürlü bireylere ilişkin kimlik kartları il

müdürlüklerine iade edilir.

Kimlik kartlarının imha edilmesi

MADDE 15 – (1) Geri alınan, iade edilen veya kurumlarda unutulan ya da

bulunarak il müdürlüğüne teslim edilen, kimlik kartlarının düzenlenmesi veya

kaplanması aşamalarında meydana gelen baskı veya kaplama nedeniyle

kullanılamaz duruma gelen kimlik kartlarının seri numaraları elektronik ortamda,

bunun mümkün olmaması halinde ise yazılı olarak düzenlenen imha tutanağına

geçirilir, daha sonra da elektronik ortama aktarılır.

(2) İmha tutanağı, il müdürlüğünün imha komisyonu olarak

yetkilendireceği, en az üç personelce imzalanır ve kimlik kartları komisyon

tarafından günlük olarak imha edilir.

Kimlik kartlarında tahrifat, sahtecilik

MADDE 16 – (1) Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan kartlar

geçersizdir.

(2) Gerçeğe aykırı kart düzenleyenler veya bu tür kartı bilerek kullananlar,

iade etmesi gerektiği halde kimlik kartını kullanmaya devam edenler, kart üzerinde

tahrifat, silinti, kazıntı yapanlar ile tahrif edilmiş kartları kullananlar hakkında genel

hükümlere göre cezai kovuşturma yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 30/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus

Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Özürlüler için kimlik kartları ile özürlülük bilgilerinin yer aldığı nüfus

cüzdanları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten

önce;

  1. a) 13/8/1998 tarihli ve 23432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlüler

İçin Kimlik Kartı Yönetmeliği uyarınca verilmiş bulunan kimlik kartları,

  1. b) Özürlüler Veritabanı Oluşturulmasına ve Özürlülük Bilgisinin Nüfus

Cüzdanında Yer Almasına Dair Yönetmelik uyarınca nüfus cüzdanlarına yazdırılan

özür oranını gösteren ibare, geçerliliğini korur.

Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat

398

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen özürlüler için kimlik kartlarının

içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması durumunda, özürlülerin

müracaatı ile 8 ve 11 inci madde hükümlerine göre yeniden kimlik kartı düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığı

ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı

bulunduğu bakanlar ile İçişleri Bakanı müştereken yürütür.

Yönetmelikler

399