Tüzük

KÖRLERİ EĞİTİM ve KALKINDIRMA DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ
FASIL – 1
GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN TANIMI :
MADDE 1- Derneğin :
a) Adı : Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği
b) Merkezi : Kadıköy – İstanbul
c) Amblemi : Bir kız bir erkek iki kör çocuk her iki çocuğun elinde beyaz baston.

DERNEĞİN AMACI :
MADDE 2- Körlerin kabiliyetlerine göre eğitim ve öğrenimlerini desteklemek, iş ve meslek sahibi olmalarını, topluma yararlı hale gelmelerini temin ile göz sağlığının korunması için gerekli çalışmaları yapmak, körlüğü önleyici ve tedavi edici tedbirleri alarak, görme özürlülerin ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ile yaşamın her alanında etkin bireyler olarak toplumsal yaşama katılımlarını sağlamaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:
MADDE 3- a) Körlük hakkında araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapmak, körlüğün nedenleri, tedavileri ve önlemleri hakkında tıbbi bilgileri yaymak, bu konudaki çalışmaları desteklemek.
b) Körlük sorunları ile ilgili özel ve tüzel kuruluşlarla bilimsel idari bakımdan amacı uygun çalışmalar yapmak.
c) Körlerin okul öncesi eğitimlerinden başlayarak her yaş gurubunda her düzeyde ve her çeşit eğitim öğretim ve rehabilitasyonu için gerekli çalışmaları yapar, öğrenci bursları sağlar.
d) Dernek amacını gerçekleştirmek için İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca Milli Eğitim Bakanlığından izin alarak Özel Eğitim Öğretim Kurumu, Özel Öğretim Rehabilitasyon Merkezi, kurslar, gündüzlü ve yatılı bakım evleri, korumalı işyerleri ve benzeri işyerleri açar, açılmışlara ortak olur.
e) Sosyal yardımlar, doğum, ölüm, evlenme, yiyecek, giyecek, yakacak, tedavi ve günlük hayatta ihtiyaç duyulan tüm araç gereç vs. tüm yardımları yapar.
f) İş atölyeleri, misafirhane, barındırma yurdu, huzurevi, kültürel, sportif gibi sosyal tesisler ile sandık kurar, kütüphane ve lokal açar, işletir.
g) Körlerden müteşekkil müzik gurupları teşekkül etmek, okul, gazino, çay bahçesi, askeri birlik, kamp, site ve bilumum eğlence yerlerinde konserler vermek.
h) Görme engelli ve az gören öğrencilerin eğitim araç ve gereçlerini yurtiçi ve yurtdışından temin etmek tüm teknolojik imkanları sunmak.
ı) Görme engellilere yönelik basımevleri, konuşan kitaplık veya değişik türdeki kütüphaneleri kurmak, kurulmuş ya da kurulacak olanların geliştirilmesine yardımcı olmak.
i) Sesli, Braille (Kabartma) ve mürekkep baskılı her çeşit süreli ve süresiz yayını çıkarır ve/veya yayımlar.
j) Görme engelli öğrencilerin eğitimini desteklemek için Kabartma (Braille) yazının yaygınlaştırılması ve güncelliğini koruması amacıyla ihtiyaca yönelik tüm yayınların, kitapların kabartmasının yaptırmak ve görmezlerin hizmetine sunmak.
k) Kurs, seminer, panel, konferans gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, derneği tanıtıcı broşür, el ilanı vs. bastırır ve dağıtır.
l) Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki aynı amaçlı dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar ve işbirliği yapmak, yardımlaşmak.
m) Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi işletme ve şirketler kurar, kurulmuşlara ortak olur, pay alır, pay satar.
n) Amacını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon, platform vb. kuruluşları kurar, kurulmuşlara katılır ve gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri açar.
o) Çalışmaları için gerekli olan taşınır/taşınmaz malları alır veya satar, kiralar veya kiraya verir, bağış kabul eder veya bağışta bulunur.
ö) Derneğin amacını gerçekleştirmesi için benzer amaçlı derneklerden işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.
p) Görme engellilerin istihdamına yönelik araştırma ve çalışmalar yapar.
r) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için reklam ve sponsorlar aracılığı ile gelir sağlar.

DERNEĞİN FAALİYET ALANI:
MADDE 4- Dernek yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

FASIL –II
ÜYELİK

DERNEĞE ÜYE OLMA ÇIKMA VE ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ :
MADDE 5- a) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, yasal bir engeli bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler dernek üyesi olabilir.

b) Derneğin ASLİ ve FAHRİ olmak üzere iki tür üyesi vardır.
c) Gören üye sayısı kör üye sayısını aşamaz.
d) Şube üyeleri Genel Merkezde % 10 oranında delege ile temsil edilirler.

ASLİ ÜYE :
MADDE 6- Yazılı biçimde başvurarak, dernek amacını benimsediğini belirten ve belli bir aidat ödemeyi taahhüt eden, medeni haklarını kullanma ehliyetine haiz 18 yaşını bitirmiş, ağır hapis cezasına mahkum olmayan ve yüz kızartıcı suçlardan veya bu kanunla kurulması yasaklanan dernekleri kurmak, idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymemiş kişiler yönetim kurulunun kararı ile asli üye olurlar.
Üyelik için gerekli belgeler;
a) Görme özürlülerin durumlarını belirtir belge.
b) İkametgah.
c) Nufüs cüzdan fotokopisi.
d) 2 adet fotoğraf.
e) Tüzel kişilerin yetkili kurumlarından derneğe üye olmaları yönünde almış oldukları karar.

FAHRİ ÜYE:
MADDE 7- Körlük sorunlarına maddi ve manevi büyük hizmetlerde bulunan gönüllü kişiler için yönetim kurulunun kararı ile bu ad altında üyeliğe alınan kişilerdir.

ÜYELİĞE KABUL :
MADDE 8- Derneğin en az bir yıllık iki üyesinin veya yönetim kurulundan bir üyenin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile üyeliğe kabul olunur.
Üyeliğe yapılan müracaatları yönetim kurulu 30 gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde dernek yönetim kurulunca verilen karar müracaat sahiplerine yazılı olarak duyurulur.
Üyeliğe kabul edilen kişi yılda 2,00 Tl..sını (İki Tl.yi) geçmeyen aidatı derneğin veznesine alındı belgesi karşılığı ödemesi zorunludur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:
MADDE 9- Her üye sebep bildirmeden dahi üyelikten çıkabilir. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Bunun için dernek yönetim kuruluna yazılı ihbar veya beyanda bulunması kafidir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :
MADDE 10- Dernek amacı için ve bu amacı geliştirmek üzere sürdürülen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunanlar.
Kabul ve taahhüt ettikleri aidatları ödememek, üyelik vecibelerini yerine getirmedikleri kendilerine yapılan yazılı bildirilere ve uyarılara rağmen kabule şayan haklı bir sebep gösteremeyenler ve bu gibi olumsuz davranışlarda ısrar edenler, yöneticiler ve üyeler arasında birliği bozucu fiillerde bulunanlar.
Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar.
Üyelik şartlarını kaybedenler, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılanlar.
Üyelikten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hiçbir hak iddia edemez.

ÜYELİK HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
MADDE 11- ÜYELERİN HAKLARI :
Her üyenin;
Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma.
Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
Ödenti Verme Borcu : Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.
Diğer Yükümlülükler: Üyeler dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye
Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

FASIL III
BÖLÜM 1

DERNEK ORGANLARI :
MADDE 11- Derneğin organları şunlardır.
Genel kurul
Yönetim kurulu
Denetleme kurulu.

BÖLÜM 2
GENEL KURUL

GENEL KURUL TOPLANTILARI:
MADDE 13- Genel kurul üç yılda bir MAYIS ayında olağan toplantısını yapar.
Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulu aracılığı ile çağrılır.

ÇAĞRI USULÜ:
MADDE 14- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılmaya hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa , ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTININ YAPILCAĞI YER:
MADDE 15- a) Genel Merkez Genel kurul toplantılarının yapılacağı yer genel merkez yönetim kurulu tarafından belirlenir.
b) Şube genel kurulları şubelerin bulunduğu yerleşim yerinde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI :
MADDE 16- Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının hazırı ile toplanır. İlk toplantıda ekseriyet sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ:
MADDE 17- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshin hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplatının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı
Yerine girecek üyelerin resmi makamlardan verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamada, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:
MADDE 18- Genel kurul toplantısında esas itibari ile yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerden en az ONDA BİRİ tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 19- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
Dernek organlarının seçilmesi.
Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
Derneğin Federasyona katılması veya ayrılması.
Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması. Yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
Derneğin fesh edilmesi.
Yönetim kurulunca hazırlanacak tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul edilmesi, yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesini karara bağlamak.
ı) Personele veya müzik guruplarında çalışan elemanlara verilecek maaş, harcırah, yolluk, ücret ve diğer sosyal yardımların alt ve üst sınırlarının tespit ve uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
Üst kuruluş delegelerini belirlemek veya bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek.
Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Şube açılmasına ve mevcutların kapatılmasına genel merkez genel kurulu yetkilidir. Genel Kurul merkez yönetim kuruluna yetki verir. Merkez yönetim Kurulu genel kuruldan aldığı yetki ile ilgili yerlere müracaat eder.
Dernek yönetim kurulu ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.
Derneğin vakıf kurması.

BÖLÜM 3
YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
MADDE 20- Yönetim kurulu 7 asil 5 yedek üyeden olmak üzere genel kurulca üç yıl için liste usulü ile ünvanlarına göre gizli oyla seçilirler.
Yönetim kurulu asil üyelerden boşalacak üyeliğin doldurulması esnasında, yönetim kurulunun kararı ile bu görev asil üyelerin kaydırılması ve yedek üyelerin sırasına bakılmaksızın yine ünvanlı olarak tamamlanır.Bu sürede oluşacak yönetim kurulu asil üyeleri yarıdan aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından BİR AY içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimliği’nce üyeler arasından seçilecek 3 kişilik bir heyete BİR AY içinde genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi verilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TAKSİMİ:
MADDE 21- Genel kurulca seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi takip eden 3 gün içinde yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında liste usulü ünvanlarına göre seçilmişlerse aynı şekilde karar defterine yazılır. Seçimler ferdi olarak yapılmış ise kendi aralarında görev taksimi yaparlar ve karar defterine yazılmak suretiyle karar defteri imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN HUKUKİ NİTELİKLERİ:
MADDE 22- Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumludur. Derneği İdari ve Kazai Merciler ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim Kurulu bu görevi Yönetim Kurulu Üyelerinden bir veya birkaçına devredebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, yönetim kurulu kararlarına dayanmayan faaliyetlerinden bizzat sorumludur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI:
MADDE 23- Yönetim kurulu ayrı bir davete gerek olmadan AYDA BİR toplanarak mutad yönetim kurulu toplantısını ayın ilk haftası yapar.
İşin hal ve icabın gerektirdiği veya geciktirilmesinde sakınca görüldüğü takdirde, yönetim kurulu olağanüstü toplanır. Bu toplantıda sadece ve münhasıran toplantıyı gerektiren konu müzakere edilir.
Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıda bulunanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı tarafın kararı kabul edilmiş sayılır. Mazeretsiz ve üst üste 3 defa toplantıya katılmayan veya bir yıllık çalışma dönemi içinde yapılan toplantıların 1/3 ne katılmayan üye istifa etmiş sayılır. İstifa eden veya istifa etmiş sayılan üyenin yerine, genel kurulca seçilen yedeklerden, aldıkları oy sırası veya listedeki sırasına göre çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
MADDE 24- Yönetim kurulu genel kuruldan sonra en yüksek karar organıdır ve genel kurula karşı sorumludur. Şube yönetim kurulları genel merkez yönetim kuruluna karşıda sorumludur.
a) Derneği, idari ve kazai mercilerle, gerçek ve tüzel kişiler karşısında temsil eder, gerektiğinde bu görevini kendi içinden bir veya birkaç kişiye devredebilir.
b) Kanun ve tüzük hükümlerine, genel kurulca alınan kararlara, kabul edilen bütçe ve proğrama göre çalışma ve harcama yapar.
c) Her faaliyet yılı sonunda derneğin bilanço, kesin hesap raporu, gelir tablosu ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.
d) Tüzük değişikliğini genel kurulun tasvibine sunmak.
e) Genel kuruldan alınan yetkiye dayanarak ve kanuna uygun olarak dernek yararına menkul kıymetler, gayrimenkuller edinmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve satmak.
f) Dernek için gerekli görülen her türlü demirbaş almak, satmak ve iskat etmek.
g) Genel Kurulu olağan veya olağanüstü genel kurula çağırmak.
h) Üyelerin başvurularının ve üyelikten çıkarılma hususlarını karara bağlamak.
ı) Yönetmelikler hazırlar ve sözleşmeler yapar.
i) İhtiyaca göre temsilcilik açar veya kapatır.
j) Körlükle ilgili teknik komisyonlar kurmak ve bilimsel çalışmalar yapmak.
k) Kanunla öngörülen defterleri tutmak.
l) Dernek amacına uygun uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapar, dernek adına gönderilecek temsilcileri belirler.
m)Yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılacak görevlilere verilecek yollukları bütçe esaslarına göre tespit etmek.
n) Körlükle ilgili çalışmalara katılan maddi ve manevi büyük emeği geçenlere şilt, plaket vs. vermek.
o) Dernek yararına balo, konser, kermes, gezi, piyango tertip etmek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
ö) Dernek için ve müzik guruplarında gerekli görülen müzisyen ve yardımcı elemanları temin etmek, görevlendirmek, işlerine son vermek, ücret, ikramiye prim ve sosyal yardım miktarını tespit etmek.
p) Yönetim Kurulu genel kuruldan alacağı yetki ile şube açılmasına, müteşebbis heyetlerin teşkiline, her türlü faaliyetlerin denetimine, kurulmuş şube ve heyetlerin lüzumu halında feshine karar vermek.
r) Şubelerin bütçe raporlarını inceler ve genel denetimini gerçekleştirir.
s) Dernek amacının gerçekleşmesi için yasa ve tüzük hükümlerine göre faaliyette bulunmak, tüzükte öngörülen sair görevleri yerine getirmek.
ş) Yönetim kurulu işlerin icabına göre kararlı olarak kasada uygun göreceği miktarda para bulundurmak.
t) Şube yönetim kurulları (d) (ı) (i) (m) (p) ( r) bentlerindeki görev ve yetkileri kullanamazlar.

YÖNETİM KURULU:
MADDE 25- a) Genel Başkan
b) Genel Başkan Yardımcısı.
c) Genel Sekreter
d) Mali Sekreter
e) Sosyal Hizmetler Sekreteri.
f) Teşkilatlandırma Sekreteri.
g) Eğitim Sekreteri.

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 26- a) Derneğin tüzel kişiliğini temsil eder.
b) Yönetim kurulu ve dernek bünyesinde genel hükümler dahilinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık eder. Lüzumu halinde bu komisyonların Başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden birine devreder.
c) Derneğin tüm organlarında oy ve söz hakkı vardır.
d) Dernekteki bütün büroların amiri olup, bağlı şubeler dahil her türlü çalışmaları denetim ve tetkikine yetkilidir.
e) Dernek adına basın toplantısı yapmak ve beyanatta bulunma yetkisi başkana aittir.
f) Başkan ilgili sekreterle imza atar.
g) Denetim Kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına getirir.
h) Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
ı) Dernek organlarında ve yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
i) Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
j) Derneğin yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
k) Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
l) Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar. Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 27- Genel Başkanın geçici ve sürekli ayrılmalarında, Genel Başkan Vekili Başkanın tüm yetkilerini kullanır. Genel Başkan ile birlikte müşterek mesai sarf eder.
Dernek tüzüğü ve kanun esaslarına göre yapılabileceği sosyal faaliyetler konusunda Yönetim kuruluna öneride bulunur.
Karar altına alınan faaliyetleri planlar ve uygulanmasını sağlar. Sosyal faaliyetlerin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunur.
Genel Başkan ve dernek organlarının vereceği diğer görevleri yerine getirir.

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 28- a) Derneğin bütün idari yazışmalarını ve faaliyetlerini düzenler ve yönetir.
b) Başkan ve yardımcısının olmadığı zamanlarda onlara vekalet eder.
c)Tek imza ile yazışmaya yetkili olmakla beraber, dernek için hizmetlerle ve üyelerle olan münasebetlere ait yazışmaları imzalayabilir.
d) Yönetim kurulu gündemini düzenler ve kurula getirir.
e) Derneğin bünyesinde istihdam edilen elemanların özlük işlerini yürütür.
f) Genel Başkan ve dernek organlarının almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirir.

MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 29- a) Dernek gelirlerini tahsil eder.
b) Gerekli harcamaları yapar.
c) Gelir kaynaklarının artırılması ve geliştirilmesi için çalışır.
d) Genel başkan ile birlikte mali yazışmaları imzalar.
e) Genel kurula sunulacak mali raporu, kesin hesap bilanço ve tahmini bütçeyi yönetim kuruluna hazırlar.
f) Yönetim kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım satım ve iskatını yapar.
g) Alındı belgelerini temin eder, gelir ve gidere ilişkin belgeleri saklar.
h) Dernek adına tahsilat yapacak yetkilileri tespit ederek yönetim kuruluna sunar ve tahsildarları denetler.
ı) Bağlı birimlerin mali denetimini yapar.
k)Ödentilerin süresi içinde ödenmesini sağlar, süresi içinde gerçekleştirilemeyen ödentilerle ilgili raporu yönetim kuruluna sunar.
l) Fasıllar arası aktarma yetkisinin yönetim kurulu tarafından kullanılması gerektiğinde ihtiyaç duyulan hazırlığı yapar.
m) Çalışan personelin mali haklarını düzenler.
n) Dernek hesaplarını her an iç ve dış denetime hazır bulundurur.
o) Dernek yönetim kurulu bilgisi dışında kasada 2.000 ,00 Tl. (İkibin) den fazla para bulundurmamak.
ö) Harcamaların bütçe hesaplarına ve yönetim kurulu kararlarına dayalı olarak yapılmasını sağlar, bu hizmetlerin yürütülmesi için birinci derecede Mali Sekretere sorumlu olmak üzere ücretli uzman muhasebeci ve yeteri kadar
yardımcı eleman çalıştırmak.
p) Dernek gelirleri ve harcamalarla ilgili mali tabloyu yönetim kuruluna sunar, muhasebe işlerini yasa tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütür.

SOSYAL HİZMETLER SEKRETERİ GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 30- a)Dernek tüzüğü ve kanun esaslarına göre yapılması gerekli sosyal faaliyetler konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak, karar altına alınan faaliyetleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak.
b)Şubelerin sosyal faaliyetleri konularında müşterek seminerler düzenlemek suretiyle ihtiyaç sahibi körlere götürülecek tüm hizmetlerin planlı, programlı, adil ve üyeleri rencide etmeyecek durumdaki üyelerin istihdamı için ilgili üst kuruluş ve merciler nezdinde girişimlerde bulunmak üzere yönetim kuruluna öneride bulunmak.
c)Dernek adına balo, gezi, konferans, konser, seminer gibi sosyal amaçlı hizmetleri yürütmek.
d) Göz sağlığının korunması ve yitirilen görme gücünün yeniden kazandırılması için gerekli tedavi tarama ve kaynak transferi çalışmalarını yapar, aynı doğrultuda çalışan kuruluşlarla birlikte çalışır.
e) Dernekçe yürütülecek sanat faaliyetlerinin belirlenmesine ve geliştirilmesine çalışır.
f) Görme özürlülerin, özürlerinden kaynaklanan eksiklikleri giderici araç ve gereçlerin temin edilmesine çalışır.

TEŞKİLATLANDIRMA SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 31-a)Genel Merkez ile şubelerin koordinasyonunu sağlamak, şubelerin faaliyetleri açısından denetlemek ve yönetim kuruluna rapor vermek.
b) Gerekli görülen yerlerde şube açılmasını sağlamak.
c)Aynı amaçlı körler dernekleri ve üst kuruluş ile müşterek çalışmalar yapmak.

d) Şube genel kurullarını takip ederek, toplantılarına başkanlık eder veya temsilciler gönderir.
e) Dernek amacına uygun kuruluşların kurulmasına, var olan kuruluşlarla işbirliğinin sağlanmasına çalışır.
f) Genel Kurul evraklarının genel merkezde toplanmasını ve korunmasını sağlar.
g) Üyelik başvurularını, ihraç, istifa ve düşme şartlarının oluşup oluşmadığını takip eder.
h) Üyeler hakkında gerekli araştırma ve incelemeyi yapar.
ı) Üye kayıt defterini tutar.
i) Hazirun cetvelini düzenler.
k) Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza atar.

EĞİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 32- a) Görme özürlülerin eğitsel ve kültürel ihtiyaçlarının sağlanması, okul ve okul öncesi görmezlerin eğitim çalışmalarını yapar.
b) Dernekçe yürütülmesi gereken eğitim ve kültür faaliyetlerini koordine eder, konferans,panel, sempozyum gibi eğitici organizasyonları tertip eder.
c) Başkan ve yönetim kurulunun vereceği görevleri yerine getirir.
d) Ülke çapında eğitim çağını geçen körler için her bölgede kabartma (Braille) okuma-yazma kurslarının açılması konularında çalışmalarda bulunmak, kursların planlanması, yürütülmesi ile çok yönlü araştırmalar yaparak gerekli istatistiklerin tutulmasını sağlamak ve yönetim kuruluna öneri getirmek, yönetim kurulunca onaylanan eğitim proğramının uygulanmasını sağlamak.
e) Eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği ödeneklerin bütçeye konulması hususunda öneride bulunmak.
f) Körlerin eğitimi için gerekli teknolojik destek ile araç ve gereçlerinin yurt içinden ve yurtdışından temini hususunda yönetim kuruluna öneride bulunmak.

BÖLÜM 4
DENETLEME KURULU

DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ:
MADDE 33- Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere Genel Kurulca ÜÇ YIL için liste usulü ile unvanlarına göre gizli oyla seçilir.
Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyeler sırasına göre çağrılmak sureti ile tamamlanır.
Denetleme Kurulu Üyeleri görevlerinden dolayı ücret almazlar, ancak üyelere görevleri nedeni ile yaptıkları masraflar dernekçe ödenir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 34- a)Dernek çalışmalarının, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğün uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler.
b) Üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço gelir ve gider hesaplarına ait incelemelerini genel kurula bir raporla sunar, ve bu raporda görülen eksiklikleri de belirtir.
c) Aynı biçimde denetleme sırasında gördüğü eksiklikleri bir raporla, yönetim kuruluna bildirir.
d) Gerekli gördüğü hallerde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
e) Denetleme kurulunun yapacağı çalışmalara, yönetim kurulu her türlü kolaylık ve yardımı sağlar.
f) Denetimlerini en az yılda bir defa yapar, denetim sonuçlarını ve raporlarını yönetim kuruluna sunar.
g) Aldığı kararları ve denetim raporlarını özel bir deftere geçirir veya dosyasını tutar.
h) Denetimleri, süresinde yapmayan kurul üyeleri, yönetim kurulu tarafından yazılı olarak uyarılır. Buna rağmen görevini yapmaktan kaçınan denetleme kurulu üyeleri istifa etmiş sayılır.
ı) İstifa edenlerin yerine, yönetim kurulu tarafından yedekleri davet edilir. Davet edilen üyeler geçmiş döneme ait eksik kalana denetleme işlemini de yaparlar.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
MADDE 35- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, Yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, dernek denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

BÖLÜM 5
ŞUBE AÇMAK

AÇILIŞ ŞEKLİ:
MADDE 36- Dernek, amacını gerçekleştirmek ve yaygınlaştırma üzere yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açar.
a) Dernek gerekli gördüğü yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir veya mevcutları kapatabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
b) Şube kuruculuğu için görevlendirilen kurul üyelerinin en az altı aydır, şubenin açılacağı yerde ikamet etmiş olmaları gerekir.
c) Açılışı müteakip, kurucular kendi aralarında yapacakları görev dağılımı ile bir başkan, bir genel sekreter ve bir mali sekreter seçerek geçici yönetim kurulunu teşkil ederler.
d) Geçici yönetim kurulu 6 aylık süre içinde örgütlenmeyi tamamlayarak, ilk olağan genel kurulu yapar.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 37- Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından dolayı kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
MADDE 38- a) Şubeler 3 yılda bir Genel Merkez genel kurulundan 2 ay önce genel kurullarını yaparlar. Şubeler yapacakları genel kurulun yerini, gününü, saatini, hazirun listesini ve gündemini asgari 15 gün önceden Genel Merkeze bildirmek zorundadır.
b) Genel kurulda hazır bulunacak derneğin en yetkilisi veya üyeler arasından divan başkanı seçilir.
c) Şube genel kurulları şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.
d) Yönetim kurulu 5 asil 5 yedek, denetleme kurulu 3 asil 3 yedek olarak şube genel kurulunca seçilir.
e) Şubelerin Yönetim ve Denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her 10 üye için 1 delege, arta kalan 5 üyeden fazla 10 üyeden az ise bu üyeler için 1 olmak üzere delege seçilecek üyeler şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
f) Şubeler merkez yönetim kurulunun yazılı talimatı olmadıkça hiçbir surette evrakı müsbite bastıramazlar.
g) Merkez yönetim kurulunun bilgisi dışında şube genel kurulları hükümsüzdür. Aksine harekette bulunanlar için yasal işlemler yapılır.
h) Dernek şubelerinin tüzel kişiliği olmadığından gayrimenkul tescilleri dernek genel merkezi adına yapılır. Menkul, gayrimenkul, demirbaş ve nakdi genel merkezin malıdır.
ı) Şubeler brüt gelirin % 10 nu genel merkeze üst kuruluş hissesi olarak öderler.
i) Genel merkezce farklı bir talepte bulunulmadıkça, şubeler yıl sonunda mali ve idari çalışmalarını kapsayan yazılı raporlarını genel merkeze göndermek zorundadır.
j) Şubelerin yönetim ve denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
k) Şubeler genel merkezin müsaadesi olmadan 2860 sayılı yardım toplama kanununa istinaden yardım kampanyası düzenleyemezler.
l) Şubeler üst kuruluş hisselerini genel kuruldan önce genel merkeze öderler.
m) Organlara seçilenler ile meydana gelen değişiklikleri 30 gün içerisinde genel merkeze bildirirler.
n) Şube yönetim kurulları genel merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur. Tebliğ edilen genel merkez yönetim kurul kararlarına bir haftalık süre içerisinde uymakla yükümlüdürler.
o) Şubeler genel merkez bilgisi dışında ücretli personel çalıştıramazlar, aksi hareket eden şubeler yaptıkları işlemlerden kendileri sorumludur.
ö) Her yılın nisan ayının sonuna kadar dernek beyan formlarını genel merkeze ve bağlı bulundukları İl Dernekler Müdürlüğüne verirler.

ŞUBELERİN KAPATILMASI:
MADDE 39- Dernek tüzüğüne ilgili yasa ve yönetmeliğe göre hareket etmeyen veya üye sayısı, gelir ve faaliyetler açısından 3 yıl üst üste gelişme kaydetmeyen, şube geçerli bir mazeret beyan etmediği takdirde, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak rapor çerçevesinde genel kurul kararıyla kapatılır.

TEMSİLCİLİK AÇMA:
MADDE 40- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

FASIL IV
TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER:
MADDE 41- a) Üye Kayıt Defteri, dernek üyelerinin adı ve açık adresleri yazılır. (Giriş tarihleri ile aylık ve yıllık aidatları)
b) Karar Defteri, yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c) Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri, gelen ve giden evrak bu deftere tarih ve numara sırası ile kayıt olunur. Gelen evrakın asılları , Giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
d) Gelir-Gider Defteri, dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler bu defterde gösterilir. Gelir ve Giderlerle ilgili bütün belgeler özel dosyasında muhafaza edilir.
e) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.
f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri, alındı belgeleri bu deftere numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlamak suretiyle alındı belgesi kayıt defterine kayıt olunur.
g) Demirbaş Defteri, derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
h) Derneğin ticari işletmeler ve şirketler açması durumunda , bu ticari işletme için ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defterler tutulur.
ı) Bilanço esasına göre faaliyet gösterilmesi halinde, işletme defteri, yevmiye, büyük ve envanter defterleri tutulur.
i) Kayıtların, muhasebe fişleri ve bordro gibi yetkililerin imza ve parafını taşıyan belgelere dayanması halinde, bunların kaydedilmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak, bu kayıtlar işlemlerin esas defterlere kırk beş günden daha geç intikal ettirilmesine imkan vermez.
k) Gelir ve gider kayıtları on günden fazla geciktirilemez.
l) İşlemler defterlere günlük kaydedilir.
m) Hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi l Ocak ta başlar 31 Aralık sonar erer. Yeni kurulan şubelerde hesap dönemi kuruluş tarihinde başlar ve 31 Aralıkta sona erer.
n) Bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Yukarıda belirtilen defterleri kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya Notere tasdik ettirilir. Dernek bu defterlerden ayrı olarak başka yardımcı defterler de kullanabilir.

FASIL V
MALİ HÜKÜMLER

BÖLÜM 1

GELİRLER
DERNEK GELİRLERİ :
MADDE 42- a) Üye aidatları
b) Her türlü bağış ve yardımlar
c) Dernekçe tertip edilecek balo, kermes, çay, yemek, eğlence, müsamere ve her türlü sportif
faaliyetler ile sair sosyal faaliyetlerden sağlanan gelir ve paylar.
d) Dernekçe piyango, broşür, takvim, kitap ve her türlü yayından sağlanan gelirler.

e) Bakanlıklardan, Devlet Bütçesinden, mahalli İdare, Belediye ve Genel Katmalı bütçelerden,iktisadi devlet teşekkülleri ile bunlara bağlı müesseselerin sermayesinin yarıdan fazlası Devlete ait olan kuruluş ile Kamu yararına çalışan derneklerden sağlanacak yardım.
f) Menkul kıymetlerden ve gayrı menkullerden sağlanan gelirler.
g) Şubelere ait gelirlerden sağlanan paylar.
h) Dernekçe açılan veya kurulan atölye ve iş kollarından sağlanan gelirler.
ı) üyelerin eser ve imalatının satışından sağlanan paylar.
j) Banka faiz ve ikramiyelerden sağlanacak gelirler.
k) Tahsildarlar vasıtası ile temin olunacak gelirlerden ibarettir.
l) Yardım toplama gelirleri.
m) Çeşitli tazminat ve cezalar.
n) İktisadi işletme gelirleri.
o) Hizmet ve girişimlerden elde edilecek gelirler.
ö) Kurum ve kuruluşlardan sağlanacak bağış ve katkılar.
p) Reklam ve sponsorlardan sağlanacak gelirler.

BÖLÜM 2
GİDERLER

DERNEK GİDERLERİ :
MADDE 43- 1- PERSONEL GİDERLERİ :
a) Ücretler
b) Yolluklar ve Harcırah
c) Sosyal Yardım ve Oturum ücreti
d) S.G.K Primleri
e) Vergiler

2- GENEL GİDERLER :
a) Kiralar
b) Elektirik
c) Su
d) Doğalgaz
e) Haberleşme (Telefon, İnternet, mesaj hattı vs.)
f) Kırtasiye
g) Temizlik
h) Demirbaş Alımı
ı) Demirbaş Tamiratı
i) Noter, Mahkeme, Harç, Avukat Vekalet ücreti.
j) SMMM giderleri.
k) Belediye Çevre Temizlik Vergisi
l) Ptt- Kargo giderleri

3- AMAÇ VE HİZMET GİDERLERİ :
a) Teşkilat Giderleri
b) Eğitim ( ders araç ve gereçleri, yazı kartonu vs. )
c) Göz sağlığı ve tedavi
d) Burslar
e) Ayni ve nakdi (Sosyal Yardım) yardımlar
f) Matbaa giderleri
g) Atölye giderleri
h) Kurs Giderleri (Sesli Bilgisayar Kursu , Sesli kitap okuma kayıt, sesli kütüphane vs.)
ı) Plaket, reklam ve tanıtım giderleri.
i) Yardım toplama Giderleri
k) Diğer giderler.

4- MÜTEFERRİK GİDERLER
a) Üst Kuruluş Hissesi
b) Müzik Gurubu Giderleri
c) Taşıt giderleri ( Araba kiralama ve yakıt)
d) Temsil ve Ağırlama
e) Menkul, Gayrimenkul, Sigorta
f) Banka Giderleri
g) Şubelere ait giderler.
h) Düşünülmeyen Giderler.

BÖLÜM 3
GELİR VE GİDERLERDE USUL

MADDE 44- Dernek gelirleri Alındı Belgesi tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, derneğin gelir vergisi kanununun 94. cü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için gider makbuzu düzenler.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Bankalardan para çekme işlemi, dernek mührü altında çift imza ile gerçekleştirilir. Yetkinin bir kişiye devri veya bir kişinin elektronik imza atma konusunda yetkilendirilmesi hallerine bağlı olarak gerçekleştirilen yetki devirlerinde, birinci cümle uygulanmaz.

ALINDI BELGESİ :
MADDE 45- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

MADDE 46- a) YETKİ BELGESİ
Yönetim kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarının ihtiva eden * Yetki Belgesi * dernek tarafından 2 nüsha düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

b) BEYANNAME VERİLMESİ
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin * Dernek Beyannamesi* dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek Başkanı tarafından Mülki Amirliğine verilir.

BELGELERİN SAKLANMA SÜRESİ :
MADDE 47- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak suretiyle, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
BÖLÜM 4
GAYRİ MENKUL

GAYRİMENKUL EDİNME :
MADDE 48- Dernek adına bağış, ölüme bağlı tasarruf, satın alma ve sair yollarda edinilen gayrimenkullerin tapuya tescil edilmesinden itibaren 30 gün içinde * Taşınmaz Mal Bildirimi* ni doldurmak suretiyle Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

FASIL VI
DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ
BÖLÜM 1
FESİH

DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ :
MADDE 49- Dernek tüzel kişiliği aşağıdaki hallerden biri ile son bulur.
a) Genel kurul kararı ile fesih.
b) Mahkeme kararı ile fesih
c) Kendiliğinden dağılmış sayılma.
d) Kapatılma.

GENEL KURUL KARARI İLE FESİH :
MADDE 50- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

FESİH USÜL VE ŞARTLARI :
MADDE 51- Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üye ve delegelerinin en az üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır.
İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

FESHİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ :
MADDE 52- Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir.

MAHKEME KARARI İLE FESİH :
MADDE 53- Dernek yetkili mercilerce yapılan isteme rağmen evrak üzerinde ki belirtilen kanuni aykırılıklar veya noksanlıklar 30 gün içerisinde giderilmediğinde.
Dernek olağan genel kurul toplantısı belli süre içinde yapılamaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulamaz ve Mahallin en büyük Mülki Amirinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk ÜÇ AY içinde yerine getirilemediğinde. Mülkiye Amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığı’nın açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile feshedilir.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA :
MADDE 54- Derneğin kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü yada yönetim kurulunun kurulmasına imkan kalmadığı veya üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamaması hallerinde kendiliğinden dağılmış (infisah etmiş) sayılır.

KAPATMA :
MADDE 55- Dernekler kanununda ve diğer kanunlarda öngörülen hallerde dernek mahkeme kararı ile temelli kapatılabilir.

BÖLÜM 2
TASFİYE

TASFİYE :
MADDE 56- Fesih kendiliğinden dağılma (infisah) halinde derneğin bilumum mal ve para alacakları bağlı bulunduğu Dernekler Yönetmeliğinin 89. maddesine göre işlem yapılır.
Fesih kararı alındığı genel kurul toplantısında 3 kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu derneğin bütün mallarını hesaplarını inceler, borçlarını öder, artan mal varlığını bağlı bulunduğu üst kuruluşa devreder.

FASIL VII
YASAKLAR

YASAKLAR :
MADDE 57- Dernek siyasetle iştigal edemez. Onlardan yardım alamaz ve onlara yardımda bulunamaz. (5253 sayılı Dernekler Kanununca yasaklanan hususlara titizlikle riayet eder.)

FASIL VIII
TÜZÜK TADİLİ

TÜZÜK TADİLİ :
MADDE 58- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

İÇ TÜZÜK :
MADDE 59- Dernek muayyen konulardaki çalışmalara ışık tutmak gayesi ile dahili yönetmelik çıkarır.
FASIL XI
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :
MADDE 60- Dernek Türkiye çapında icrai faaliyette bulunabilir. Bu maksatla;
a) Derneğin müzik guruplarında çalıştırılacak müzisyenlerin körlerden olması zorunludur. Ayrıca bu guruplarda gözlü olarak organize ve tahsilat işlerinde yardımcı eleman çalıştırılabilir.
b) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri yönetim kurulundaki görevlerinin dışında derneğin herhangi bir iş kolunda fiilen çalışıyor ise (İktisadi İşletme dışında) yürürlükte olan İş Kanunu ve Mevzuatları uyarınca istihdam edilirler.
c) Müzik guruplarında çalışanlar ücretli olarak çalışabilecekleri gibi dernek menfaatleri gerektiriyor ise 2860 sayılı yasanın 24. maddesine uygun olarak yüzdelikle de çalıştırılırlar. Ancak, bu konudaki uygulamalara yönelik yönetim kurulunun hazırlayacağı bir yönetmelikle değişikliği yürürlüğe koyar.
d) Müzik guruplarının çalışma şekil ve şartları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.
e) Müzik guruplarında % li çalışan personel 2860 sayılı yasanın24. maddesine esas olarak % 40 primlerini hasılattan alabilirler. Söz konusu primle ilgili belge muhasebe tarafından tanzim edilir. İlgilisine imzalatıldıktan sonra kayıtlara intikal eder.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER :
MADDE 61- Bu tüzükte bulunmayan hususlar hakkında Dernekler Kanununun ve Medeni Kanunun hükümleri uygulanır.

LOKAL AÇMA :
MADDE 62- Dernek üyelerinin birbirleri ile daha yakından tanışıp bağlanırını kuvvetlendirmek ve dinlenmelerini temin amacı ile bir lokal açabilirler.

SANDIK KURULMASI :
MADDE 63- Dernek üyelerinin yiyecek ve giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddeleri gibi mal ve hizmetlerle kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile dernek sandık kurabilir.
GELİR VE GİDER İLE BORÇLANMADA USUL
MADDE 64- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak, bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
İŞLETME VE ORTAKLIKLAR:
MADDE 65- a) Derneğin amacının gerçekleştirilmesi ihtiyaç duyulan gelirin elde edilmesi için dernek bünyesinde iktisadi işletmeler kurulabilir, şirketlere ortak olunabilir ve ortaklıklar tesis edilebilir.
b) Dernek bünyesinde iktisadi işletmenin ihtiyaca göre, başta dernek şubelerinin bulunduğu yerler olmak üzere açılır.
c) İktisadi işletmenin yönetim kurulunu, genel merkez yönetim kurulu ile şubelerin açıldığı illerdeki dernek şubelerinin yönetim kurulları meydana getirir.
d) İktisadi işletmenin çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere. ( c ) bendine göre meydana getirilen iktisadi işletme yönetim kurulu tarafından bir yönetmelik hazırlanır. Bu yönetim kurulu tarafından alınacak kararlar ile çıkartılacak yönetmelikler dernek genel merkez yönetim kurulu karar defterine kaydedilir.
İş bu tüzük 65 asıl madde halinde 24/05/2014 tarihli genel kurulda 28 maddede yapılan değişiklikle kabul edilmiştir.